Artikel från Lunds universitet
13 augusti 2014

För tidigt född är en riskfaktor för blodpropp även i vuxen ålder

Det är väl känt att för tidigt födda barn, födda före vecka 37, riskerar olika former av komplikationer, bland annat vad gäller hjärt- och lungfunktion. Nu visar en ny studie att för tidigt födda barn har en högre risk att drabbas av blodpropp i bland annat ben och lungor än barn som fötts i normal tid.

VTE (venös tromboembolism dvs. blodpropp i bland annat ben och lungor) är den tredje vanligaste hjärtkärlsjukdomen efter kranskärlsjukdom och stroke. Risken för VTE bland för tidigt födda har inte studerats tidigare. Det är dessutom fortfarande till stor del oklart vad som händer med hälsan i vuxen ålder för tidigt födda barn.

En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning, publicerad i den amerikanska tidskriften Pediatrics, visar att de barn som föddes före vecka 37 under perioden 1973 till 2010 har en ökad risk för VTE inte bara de första fem åren i livet utan även när de uppnått åldern 13-38 år, dvs. i tonåren och ung vuxen ålder. Den absoluta risken var dock låg eftersom mycket få drabbades av blodpropp.

– Resultaten av våra studier gäller dock barn födda mellan 1973 till 2010. Under studietiden har vården av för tidigt födda barn förbättrats, inte minst i Sverige, säger docent Bengt Zöller. Det är viktigt att understryka att det övervägande flertalet för tidigt födda barn mår utmärkt i vuxen ålder.

Forskarna, ledda av docent Bengt Zöller, studerade 3 571 574 barn. Av dessa föddes 206 844 (5,8 procent) barn mellan veckorna 22 och 36. Forskarna har sedan följt de för tidigt födda barnen i sjukhusregistret fram till 2010 och jämfört dem med de barn som föddes i normal tid. När de för tidigt födda barnen var i åldrarna 1-5 år och i åldrarna 18-36 år hade de en högre risk för VTE än barn som var födda i normal tid. Dessutom visade resultaten att ju tidigare barnen var födda desto högre var risken för VTE. En del av riskökningen kan förklaras av andra sjukdomar som orsakats av att de var för tidigt födda, men även efter justering för detta kvarstod ett samband mellan att vara för tidigt född och ökad risk för VTE. Första året var risken hela 47 gånger ökad för de födda i vecka 22-27. I ung vuxen ålder (18-38 år) var risken nästan 180 procent ökad. Forskarna betonar dock att den absoluta risken var låg, då totalt 7519 (0,2 procent) av alla i kohorten drabbades av blodpropp.Även om det finns betydande kunskap om för tidigt födda barn både under spädbarnsåren och upp i barnaåren så finns det betydligt mindre kunskap om vad som händer i vuxen ålder. Eftersom antalet för tidigt födda barn har ökat kraftigt under de senaste åren finns det mycket forskning kvar att göra när det gäller hur den tidiga födseln påverkar hälsan i vuxen ålder.

– Detta är anledningen till att vi ville studera de för tidigt födda barnens risk för VTE upp till ung vuxen ålder. Den tidigare bristen på kunskap kan bero på att forskare inte har haft tillgång till data från tillräckligt stora grupper för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om hur sambandet mellan att vara för tidigt född och VTE långt senare i livet ser ut, säger Bengt Zöller.

– Studien är principiellt viktigt då för tidig födsel är en ny riskfaktor för VTE inte bara de första fem åren i livet utan även i tonåren och ung vuxen ålder. De bakomliggande mekanismerna är okända, men kan orsakas av ett komplext samspel av näringsrelaterade faktorer under graviditeten och efter födseln, annan exponering under graviditeten (t.ex. hormonförändringar) och efter födseln men också genetiska faktorer. Genom att lära sig mer om dessa sena effekter av för tidig födsel skulle vi kunna minska eller kanske till och med eliminera dess risker i vuxen ålder, säger Bengt Zöller.

Den aktuella studien har möjliggjorts genom anslag från bland annat Hjärt-Lungfonden. Docent Bengt Zöller innehar en halvtids forskartjänst finansierad av Hjärt-Lungfonden.

Publikation:Författare: Zöller B, Li X, Sundquist J, Sundquist K, Crump C.
Titel: Gestational age and risk of venous thromboembolism from birth through young adulthood. Pediatrics 2014.

Länk till Pediatrics.

Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera