Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2010

Likheter betonas i förskolans jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbetet i förskolan har till stora delar handlat om och handlar fortfarande om att behandla barnen mer lika. Det visar Charlotta Edström, Umeå universitet i sin doktorsavhandling om jämställdhet i förskolepolitik och praktik.

Analysen i avhandlingen är baserad på intervjuer med kommunala tjänstemän och försko­lepersonal, men också på nationella och lokala dokument om förskola och jämställd­hetsarbete. Barnen beskrivs främst som ”flickor” och ”pojkar” och som mottagare av förskolepersonalens jämställdhetsåtgärder, snarare än som aktiva i arbetet.  Det betonas att det ska bli mer lika för flickor och pojkar men det varierar exakt hur lika det ska bli och vilken vikt som ska läggas vid barnen som individer respektive grupper.

– Man tar dock ganska sällan upp hur genus samspelar med till exempel etnicitet och social bakgrund. Däremot framkommer det att barnens ålder har betydelse för jämställdhetsarbetet, berättar Charlotta Edström.

I den statliga politiken beskrivs förskollärarna och barnskötarna både som en del av lösningen på jämställdhetsproblemet och som en del av problemet eftersom det finns ”för få män” i förskolan. Från kommunernas sida framhålls att pedagogerna behöver mer kunskap om jämställd­hetsfrågor. Förskolepedagogerna som Charlotta Edström har intervjuat arbetar alla aktivt med jämställdhet. De menar att de nu är mer medvetna än tidigare och gör en distinktion mellan dåtid och nutid.

– De säger att de tidigare behandlade barnen könsstereotypt, men att de i dag arbetar mer medvetet även om de behöver jobba för att hålla uppe jämställdhetsarbetet och inte återfalla till gamla mönster.

Mer ord än konreta åtgärder
Beskrivningarna av jämställdhetsarbetet i både politiken och ute i förskolorna saknar till stora delar frågor som handlar om makt och könsordning.

– Jämställdheten betonas också starkare i policytexter än i de konkreta åtgärderna.  I de förskolor som jag har studerat fördes sammantaget relativt nyanserade diskussioner av jämställdhetsfrågorna som både berörde flickor och pojkar som individer, grupper och variationer inom grupperna. Däremot var vissa konkreta åtgärder i arbetet med barnen, som indelning i enkönade grupper, möjligen något mer schablonartade. Sådana åtgärder var framför allt till för att kompensera brister som alla ”flickor” respektive alla ”pojkar” beskrevs ha, förklarar Charlotta Edström.

Det är framför allt de senaste femton åren som Charlotta Edström behandlar i sin avhandling. Hennes fokus ligger på svensk förskola men avhandlingen innehåller också en jämförelse mellan svensk och skotsk förskolepolitik.

Fredagen den 5 november 2010 försvarade Charlotta Edström, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå Universitet, sin avhandling i pedagogiskt arbete med titeln “Samma, lika, alla är unika”. Engelsk titel: ”The same, similar, all are unique”.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:356898

Charlotta Edström är uppvuxen i V. Hökmark i Skellefteå kommun och har arbetat som förskollärare i Stockholm.

För ytterligare information:charlotta.edstrom@matnv.umu.se“> charlotta.edstrom@matnv.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera