Erna Solberg, före detta statsminister och partiledare för Hoyre i Norge
Artikel från Göteborgs universitet

Partiledare som trots politiska nederlag, talar om för sin väljare att allt gått rätt till, minskar misstron mot det politiska systemet, visar forskning. Men innan ett goda-förlorare-budskap måste partiledaren alltid bekräfta att det förlorande lägret har rätt i sak.

Medborgare får ibland leva med politiska beslut som de ogillar. Men om deras partiledare kommunicerar att besluten kommit till på ett korrekt sätt så kan känslan av orättvisa minska, visar forskning från Göteborgs universitet. Och att acceptera politiska förluster är avgörande för demokratin.

Samtidigt är det utmanade att vara en god förlorare. En god förlorare måste acceptera att den andra sidan fått som den vill och att det är deras regler som gäller.

– Förutsättningen för att acceptera en politisk förlust är dock att spelet har spelats korrekt och utan fusk, säger statsvetaren Peter Esaiasson.

Det är skillnad mellan att förlora ett val och att förlora när konkreta beslut fattas mellan valen. Omtvistade val kan leda till konflikter om kontrollen av statsmakten som när förlorarna vägrar acceptera valutgången.

Konkreta beslut som exempelvis höjd bensinskatt, nedläggning av skolor och utbyggnad av vindkraft, påverkar människor mer direkt. På lång sikt kan en känsla av orättvisa beslut medföra att medborgare tappar tron på legitimiteten i det demokratiska systemet.

Förlorare i politiken skyller ofta på fusk..

I studien har Peter Esaiasson tillsammans med två forskare från universiteten i norska Bergen och Leuven i Belgien undersökt hur medborgare på förlorarsidan reagerar på konkreta politiska beslut som fattas mellan valen.

– Förlorare i politiken blir lätt partiska. Det kan vara så att förloraren upplever att vägen till beslutet inte gått rätt till. Men om förlorarsidan rutinmässigt beskyller den andra sidan för att vinna orättvist, kommer statsmaktens förmåga att hantera samhälleliga utmaningar att undermineras.

Det är känt sedan tidigare att politiska förlorare är benägna att hitta fler brister i beslutsfattandets processer än de som vann, något som alltså bekräftas i studien. Tre undersökningsexperiment har gjorts med sammanlagt 4 700 vuxna medborgare i Sverige och Norge.

…men goda förlorare stärker demokratin

Det nya med den här studien är att forskarna tog reda om politiker på förlorarsidan kan hjälpa till att motivera sina väljare att vara goda förlorare.

På valnatten brukar förlorande partiledare hålla tal till sina sympatisörer med budskapet att de förlorat efter en rättvis kamp och att de accepterar valutgången – ”väljarna har sagt sitt och det tar vi med oss.”

I experimenten överförde forskarna dessa goda förlorar-budskap till kontroversiella politiska beslut mellan val, och lät deltagarna i experimenten reagera under olika förutsättningar.

Gott-förlorar-budskap minskade misstron

Studien baseras på tre undersökningsexperiment med sammanlagt 4 700 vuxna medborgare i Sverige och Norge. I experimenten ombads deltagarna att föreställa sig att politiker i deras kommun diskuterade ett lokalt förbud mot tiggeri på offentliga platser samt i ett av experimenten också vägavgifter för dieselbilar. Deltagarna tillfrågades om de ville att förslagen skulle godkännas eller förkastas och hur viktig frågan var för dem personligen. Det fick ange på en 4-gradig skala hur de uppfattade beslutet från ”inte rättvist alls” till ”mycket rättvist”.

En del av deltagarna fick information om att ledaren för det största oppositionspartiet tyckte att beslutet var dåligt. Andra deltagare fick samma budskap, men med ett tillägg där partiledaren uttalade sitt stöd för rättvisan i beslutsfattandet.

– Resultaten visar att väljare på förlorarsidan som får ett gott förlorar-budskap från sina politiska ledare är mindre benägna att hitta fel i den politiska beslutsprocessen än de förlorare som inte fick budskapet.

De politiska förlorarnas upplevda känsla av orättvisa minskar alltså om partiledare på förlorarsidan helt enkelt påminner anhängarna om demokratins spelregler och att förfarandet som ledde fram till det beslutet trots allt var korrekt.

Partiledare måste bekräfta att förlorarna har rätt i sak

– De goda förlorar-budskapen måste bekräfta att det förlorande lägret har rätt i sak innan partiledaren påminner dem om spelets regler. Partiledare bör alltså bekräfta att det är fel att höja pensionsåldern för statligt anställda, att stänga den lokala skolan, eller vad det handlade om, och först därefter påminna om skyldigheterna som följer med demokratin, precis som de gör på valnatten, säger Peter Esaiasson.

Resultaten i studien tyder på att politiska ledare kan hjälpa till att upprätthålla respekt mellan politiska läger i samband med politiska kontroverser mellan val. Den föreslagna åtgärden med förlorar-budskap kräver inte mer av partiledare än att de agerar mellan valen som de vanligtvis gör på valnatten genom att offentligt erkänna demokratins spelregler.

Kontakt:

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, peter.esaiasson@pol.gu.se

Vetenskaplig artikel:

How to be Gracious about Political Loss—The Importance of Good Loser Messages in Policy Controversies(Peter Esaiasson, Sveinung Arnesen, Hannah Werner)Sage journals.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera