Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Varaktig viktminskning tycks i sig skydda mot cancer, men med bra glukoskontroll blir antalet cancerfall radikalt färre. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Att fetma är en riskfaktor för både diabetes typ 2 och flera typer av cancer är ett känt faktum. Likaså att avsiktlig viktminskning, genom exempelvis fetmakirurgi, ofta leder till att personen blir fri från diabetessymtom och uppnår normaliserad blodsockernivå.

Även risknivån för cancer kan sänkas efter en kraftig och långvarig viktminskning. Kopplingen mellan fetma, viktminskning, glukoskontroll och cancerrisk hos patienter med diabetes typ 2 är dock mindre studerad.

Glukoskontroll innebär normala blodsockervärden

Normal glukoskontroll innebär blodsockervärden under gränsvärdena för diabetes typ 2. Blodsockervärdet ligger då vanligen på 4–6 mmol/l på morgonen vid uppstigning och före måltider. Blodsockret mäts med blodprov och sker ofta vid olika läkarundersökningar.

Lägre cancerrisk efter fetmakirurgi

I en studie vid Göteborgs universitet studerade forskarna en grupp om 393 personer med diabetes typ 2 som genomgick fetmakirurgi, och jämförde med en kontrollgrupp på 308 personer med samma grundförutsättningar, alltså grav fetma och diabetes typ 2, men som inte fetmaopererades. Grupperna var i övrigt jämförbara vad gäller bland annat könsfördelning, blodglukos och rökning.

I kirurgigruppen var det 68 personer, cirka 17 procent, som utvecklade cancer parallellt med en påtaglig viktnedgång. Motsvarande i kontrollgruppen var 74 cancerfall, 24 procent, samtidigt som gruppen låg kvar på nivån grav fetma. Medianvärdet på uppföljningstiden var drygt 21 år. Sammantaget var cancerrisken 37 procent lägre i den grupp som genomgick fetmakirurgi.

Glukoskontroll minskade cancerrisken med 60 procent

Den största skillnaden sågs dock när man analyserade cancerrisk hos alla patienter som uppnådde normal glukoskontroll och inte återinsjuknade i diabetes inom loppet av tio år. Där drabbades bara 12 personer av 102 (12 procent) av cancer, jämfört med 75 av 335 (22 procent) i gruppen som hade återfått sin diabetes under samma tid. Resultaten visar på en 60-procentig riskminskning för cancer i gruppen som bibehöll normal glukoskontroll.

– Det vi alltså ser är att många cancerfall bland personer med diabetes typ 2 kan förhindras. Resultaten är ett viktigt bidrag som ökar förståelsen för kopplingen mellan glukoskontroll och cancerprevention, säger Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Fetma orsakar fler cancerfall än rökning

Magdalena Taube är docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Den globala epidemin av både fetma och diabetes medför en ökning av antalet cancerfall, vilket även ökar risken för förtida död. Det har uppskattats att fetma under de närmaste tio–femton åren kan orsaka fler cancerfall än rökning i flera länder, vilket tydligt illustrerar allvaret av detta tillstånd, säger hon.

– För att kunna förhindra denna utveckling behövs en större tonvikt på cancerförebyggande strategier. Där kan våra resultat ge en viktig vägledning för framtida behandlingar, avslutar Magdalena Taube.

Vetenskaplig artikel:

Association of Bariatric Surgery With Cancer Incidence in Patients With Obesity and Diabetes: Long-Term Results From the Swedish Obese Subjects Study

Kontakt:

Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kajsa.sjoholm@medic.gu.se
Magdalena Taube, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, magdalena.taube@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera