Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Övervikt och fetma utgör riskfaktorer vid många sjukdomar, men kan vara ett skydd för patienter som vårdas på sjukhus för svåra bakteriella infektioner. Det visar en studie från forskare vid Sahlgrenska Akademin.

Studien bygger på observationer av samtliga vuxna patienter som vårdades för misstanke om svår bakteriell infektion på Skaraborgs Sjukhus Skövde under en period om nio månader. Patienterna följdes över tid, under sjukhusvistelsen och efteråt.

Resultaten visar att de ökade överlevnadschanserna vid högre BMI gällde på både kort och lång sikt, vid 28 dagar respektive ett år efter sjukhusinläggning. Och skillnaderna i överlevnad var tydliga. I gruppen normalviktiga var 26 procent döda inom ett år. Motsvarande siffror i klasserna med högre BMI var 9–17 procent.

Avviker från andra sjukdomar

Enstaka undersökningar i begränsade patientgrupper har tidigare visat liknande resultat. De nya fynden klargör och stärker bilden av att övervikt och fetma skyddar vid svåra bakteriella infektioner.

– I de flesta andra sjukdomssammanhang är det ogynnsamt med övervikt och fetma. Det gäller flera typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom och inte minst covid-19, där ökande BMI är förknippat med högre dödlighet. Här är det paradoxalt nog tvärtom, säger Åsa Alsiö, som är studiens förstaförfattare.

Orsaken ännu okänd

– Det vi inte känner till är på vilket sätt övervikt kan vara gynnsamt vid bakterielle infektioner, om det har en koppling till funktioner i immunförsvaret och hur de regleras, fortsätter Åsa Alsiö. Det behövs mer kunskap om hur övervikt påverkar immunförsvaret. En grupp där detta skulle kunna studeras är individer som genomgår fetmakirurgi.

Gunnar Jacobsson är senior författare bakom studien:

– Pandemin med covid-19 har synliggjort utsatta patientgrupper, där personer med övervikt drabbats hårt. Kanske kan erfarenhet och handläggande från vård vid svåra bakteriella infektioner användas för att förbättra prognosen vid covid-19 och övervikt. Fetma ökar globalt i en oroande takt. Mer kunskap behövs som belyser hur kroppsvikt påverkar infektionsförsvaret så att behandling kan anpassas efter individens behov, konstaterar han.

Forskarna menar att det behövs fler studier på befolkningsnivå av hur BMI påverkar behandlingsresultat vid olika infektioner och vilka kopplingar som kan finnas till reglering av immunförsvaret.

Vetenskaplig artikel:

Impact of obesity on outcome of severe bacterial infections.

Kontakt:

Åsa Alsiö, adjungerad universitetslektor i infektionsmedicin vid Sahlgrenska akademin och infektionsöverläkare i Skövde, asa.alsio@gu.se, Gunnar Jacobsson, medicine doktor vid Sahlgrenska akademin och infektionsöverläkare på Skaraborgs Sjukhus Skövde, gunnar.jacobsson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera