Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För mycket gamla människor kan en upplevelse av samhörighet med och tillit till Gud vara ett stöd för att klara av de utmaningar som åldrandet kan innebära. Det visar Catharina Norberg i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– För de som möter mycket gamla är det viktigt att förstå hälsoresurser som kan bidra till välbefinnande. Att vara mycket gammal, 85 år och äldre, innebär en ökad risk för sårbarhet. I forskning framkommer att andlighet och tro på Gud har ett samband med mening i livet, ger upplevelse av tröst och har betydelse för att hantera de förändringar som hör ihop med åldrandet, säger Catharina Norberg.

I sin doktorsavhandling i omvårdnad har Catharina Norberg dels sammanställt data som samlats in inom Umeå 85+/Gerda-studien, dels själv intervjuat mycket gamla personer.

Tron en hjälp genom livet
I intervjuerna beskrev många av de äldre en nära och innerlig relation med Gud och en övertygelse om att det finns något mera än en materiell verklighet. Deltagarna berättade om minnen och upplevelser från barndom, medelålder och ålderdom. De beskrev hur deras tro på Gud och på en andlig realitet burit dem genom livet. De beskrev sina erfarenheter av andlighet som en känsla av samhörighet med Gud och andra människor, både nu levande och tidigare generationer.

”När det blir som mest tråkigt får jag be till Gud att han ska hjälpa mig genom den där dagen. Och då känner jag som en värme, ett lugn här inne i bröstet. Jag får hjälp om jag vänder mig till Gud”, sade en av de intervjuade.

Flera uttryckte i intervjuerna en önskan om att få dela sina erfarenheter av andlighet, men gjorde det vanligen inte på grund av svårigheter att sätta ord på sin tro, och en rädsla för att inte bli tagen på allvar, trodd och respekterad. ”Man kan ju inte ta på det…”, som en av de intervjuade uttryckte det.

Viktigt uppfatta andliga behov
Trots att andlighet kan betraktas som abstrakt och svårfångat visar avhandlingens resultat att det är mätbart. Aspekter som visade sig ha samband med andlighet var möjligheten att samtala med vänner och familj, få berätta om minnen och erfarenheter samt att ha möjlighet att regelbundet vistas utomhus.

Resultatet i avhandlingen kan bidra med en ökad förståelse för andlighet som grundläggande behov och ökad kunskap om hur behovet av andlig omvårdnad kan uttryckas.

– Andlig omvårdnad kan variera beroende på personens önskemål och livsåskådning, men en förutsättning är att vårdare förmår uppfatta andliga behov och behov av samtal om livet och om existentiella frågor, säger Catharina Norberg.

Catharina Norberg är uppvuxen i Flarken i Robertsfors kommun och har tidigare arbetat som sjuksköterska i Lövånger. Hon arbetar nu som lärare vid sjuksköterskeutbildningen på Umeå universitet, Campus Skellefteå.

Avhandlingen:
Understanding spirituality and religiosity among very old people. Measurements and experiences (Svensk titel: Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter)

Kontakt:
Catharina Norberg, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Arbetar som lärare vid sjuksköterskeutbildningen på Umeå universitet, Campus Skellefteå, catharina.norberg@umu.se, 0910-78 72 32, 070-555 19 31

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera