Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2015

​Våld hos unga starkt kopplat till både psykisk och sexuell ohälsa

Våld bland unga är vanligt och bland dem som utsätts för flera typer av våld finns starka samband med både nedsatt psykisk och sexuell hälsa. Det konstaterar Helena Blom i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

– Våld är ett folkhälsoproblem, både nationellt och internationellt. Att vara utsatt för våld kan få betydande konsekvenser för hälsan och därför är det viktigt att öka kunskaperna om våldförekomst och dess konsekvenser säger Helena Blom, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap.

Helena Blom har i sitt avhandlingsarbete utgått från två olika enkätstudier. En där deltagarna var unga kvinnor och män som sökte till nio nationellt spridda ungdomsmottagningar och en där alla klasser vid samtliga gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige medverkade.

Studierna genomfördes våren 2007 och ungdomarna fick svara på frågor om våldsutsatthet, sociodemografi, alkohol, rökning, drogbruk samt sexuellt riskbeteende och sexuell och mental ohälsa.

I gymnasieskolan deltog 1658 flickor och 1589 pojkar. Bland de unga, mellan 15-23 år, som sökte på ungdomsmottagningarna var det totalt 2250 unga kvinnor och 920 unga män som svarade på enkäten. Avhandlingen påvisar en hög förekomst av utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld bland unga, med tydliga könsskillnader.

Det fanns starka samband mellan att varit utsatt för två eller tre typer av våld och mental ohälsa hos både kvinnliga och manliga gymnasieelever. Bland de sexuellt erfarna fann Helena Blom ett samband mellan att ha varit utsatt för två eller tre typer av våld och sexuell ohälsa och sexuellt riskbeteende.

Fler unga kvinnor än män uppgav att de hade blivit utsatta för psykiskt våld senaste året. Det var även fler unga kvinnor som hade blivit utsatta för sexuellt våld, medan de unga männen i större utsträckning uppgav att de blivit utsatta för fysiskt våld.

Bland unga män förekom fysiskt våld ofta som ensam våldsexponering, medan fysiskt våld hos de unga kvinnorna förekom i hög grad samtidigt med psykiskt och sexuellt våld. För både kvinnor och män förekom sexuellt våld ofta samtidigt med psykiskt och fysiskt våld.

Studien visar även att unga med utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld före 15 års ålder också i hög grad hade erfarenhet av våldsutsatthet det senaste året.

– Kunskaper om den höga förekomsten av våld hos unga och våldets samband med ungdomars hälsa är viktiga för personal som möter unga inom skolhälsovården. Att fråga unga som söker till ungdomsmottagningar om erfarenheter om våld bör ingå i mötet med unga. Utsatthet för flera typer av våld bör särskilt uppmärksammas. Genom att ställa frågor om våld kan utsatta ungdomar erbjudas en möjlighet att synliggöra och bearbeta sina erfarenheter, säger Helena Blom.

Helena Blom arbetar som specialistläkare vid Kvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, och är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

Om disputationen
Fredagen den 18 september försvarar Helena Blom, Institutionen för klinisk vetenskap, sin avhandling med titeln: Ungdomars utsatthet för våld – ett svenskt perspektiv. (Engelsk titel: Violence exposure among Swedish youth. Opponent: Lena Marions, docent, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet. Huvudhandledare: Ingela Danielsson.

Kontaktinformation
Helena Blom Telefon: 070-676 85 74 E-post: helena.blom@lvn.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera