Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2015

Nykter på cykel? Hur tänker vi om alkohol och cykling?

I ett nytt VTI-projekt ska forskare öka kunskapen om synen på alkohol i samband med cykling. Det finns idag liten kunskap i ämnet och förhoppningen är att resultaten av studien kan användas i diskussioner om åtgärder för att minska antalet alkoholrelaterade cykelolyckor.

Det är inte olagligt att cykla med alkohol i kroppen och nykterhet hos cyklister är inget som rutinmässigt följs upp av polisen, vilket gör att kunskapen är begränsad.

– Några tidigare undersökningar har dock visat att alkoholpåverkan många gånger tycks vara en bidragande orsak till att cyklister omkommer eller skadas svårt i olyckor, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

Exempelvis i en studie från Umeå visade det sig att cirka 40 procent av de cyklister som fått skallskador var alkoholpåverkade. En annan svensk studie fann att 7 av 23 cyklister som omkom i singelolyckor med säkerhet var alkoholpåverkade.

– Trots att vi vet att det händer olyckor finns det väldigt lite kunskap om synen på nykterhet i samband med cykling, säger Henriette Wallén Warner som förklaring till varför studien behövs. Syftet med studien är alltså att i första hand att öka kunskapen, vilket i sin tur kan förbättra förutsättningarna för att minska antalet cykelolyckor där alkohol/droger varit en bidragande orsak.

Resultaten av studien kan exempelvis utgöra underlag för olika åtgärdsprogram, som målgruppsanpassade informationskampanjer eller diskussioner om lämpligheten av att införa promillegränser vid cykling samt anpassning av försäkringspremier och produkter.

– I ett första steg kommer vi att använda oss av Trafikverkets djupstudiedata för att analysera dödsolyckor där cyklister varit alkoholpåverkade, både singel- och kollisionsolyckor. Syftet är att studera vad som utmärker alkoholrelaterade olyckor och om de skiljer sig från olyckor där cyklisten varit nykter, säger Henriette.

Därefter kommer forskarna att göra intervjuer med cyklister. Materialet kommer att analyseras utifrån tre olika perspektiv: ett sociologiskt perspektiv, ett psykologiskt perspektiv samt ett fenomenografiskt perspektiv som exempelvis fokuserar på variationer av cyklisters uppfattning om i vilka situationer/trafikmiljöer onykter cykling kan anses vara godtagbart.

VTI driver sedan våren 2015 ett treårigt forskningsprogram som syftar till att höja säkerheten för hjulburna oskyddade trafikanter, framför allt cyklister, men också motorcyklister och mopedister. Projektet ingår i denna satsning på en stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter, som finansieras av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

Kontaktinformation
Henriette Wallén Warner +46 243 44 68 62 +46 70 943 01 19 E-post: henriette.wallen.warner@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera