Artikel från Göteborgs universitet
4 oktober 2012

Klippor viktiga för biologisk mångfald

Klippmiljöer innebär speciella förhållanden för växter. Därför hittar man här många specialiserade och ovanliga arter. En ny studie från Göteborgs universitet utreder hur klippväxter påverkas av människor och olika processer som spridningsförmåga och variationer i miljöförhållanden.

Klippor förekommer som naturliga fragment i landskapet. De lämpar sig därför väl för att studera hur miljö och spridningsförmåga samverkar för att påverka biologisk mångfald. I klippmiljöer hittar man en hög andel specialiserade och sällsynta arter.

Biologen Henrik Antonsson har undersökt processer som påverkar biologisk mångfald på klippor i fjällmiljö och i sydvästra Sverige.

Klippor viktiga för biologisk mångfald
I hans forskningsavhandling framhålls klippmiljöer som viktiga element för biologisk mångfald eftersom de tillför många arter som inte förekommer i omgivande vegetation. Många av dessa arter har svag konkurrensförmåga och är känsliga för betning vilket ger upphov till en blandning av arter som inte förekommer på andra platser. I området runt sjön Latnjajaure, där en av studierna gjorts, innehåller klipporna också arter som gynnas av ett högre pH i de kalkrika klipporna.

I en annan studie undersöktes vilken betydelse rumslig isolering av klippfragment hade för klipplevande mossor. Mossor som är starkt knutna till klippmiljöer visade sig vara begränsade av spridningsförmåga, vilket påverkar artsammansättningen och växtsamhällenas struktur på regional skala.

Störning av klättrare är av mindre betydelse
Henrik Antonsson undersökte också påverkan från klippklättring på mossor och lavar i klippmiljöer. Slutsatsen var att störningen från klättrare är av mindre betydelse jämfört med lokala miljöfaktorer. Nordvända klippor är artrikare, men också mindre attraktiva för klättrare. Klättrare kan alltså sägas i första hand välja de klippor som är artfattiga av naturliga orsaker.

En ytterligare slutsats i avhandlingen är att kuddväxten Fjällglim (Silene acaulis) underlättar för förekomsten av andra arter i alpina miljöer där kyla och låg tillgång på näring är utmärkande drag. Detta har en lokalt positiv påverkan på biologisk mångfald.

KONTAKT OCH INFORMATION
Avhandlingen  ”Plant Species Composition and Diversity in Cliff and Mountain Ecosystems” har försvarats framgångsrikt vid en disputation vid Göteborgs Universitet.
Handledare: Ulf Molau
Opponent: Bengt-Gunnar Jonsson

Länk till avhandlingen här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera