Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2011

Sömnapné tredubblar strokerisken vid kranskärlssjukdom

Risken för stroke hos kranskärlssjuka personer med sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) är nära tre gånger högre än för personer utan denna sjukdom, skriver Fredrik Valham i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 18 november.

Avhandlingen studerar sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom, diabetes, rumstemperatur samt bilkörning. I en delstudie följs 392 kranskärlssjuka patienter i 10 år. 54 % i gruppen hade sömnapné med minst fem andningsuppehåll per timme sömn. Risken för dem att drabbas av stroke var under uppföljningstiden nära tre gånger högre än bland dem som inte hade sömnapné. Risken ökade också med tilltagande svårighetsgrad hos sömnapnén.

En annan delstudie granskar om temperaturen i sovrummet påverkar sömnapné, vakenhet och sömnkvalitet. 40 patienter fick sova med sömnregistreringsutrustning i temperaturerna 16°C, 20°C och 24° C i slumpvis ordning samt svara på frågor om sin vakenhet på morgonen. Försökspersonerna upplevde sig piggare, sömntiden var i genomsnitt 30 minuter längre och sömneffektiviteten bättre vid 16 grader jämfört med 24 grader, men apnéns allvarlighetsgrad, mätt i antalet andningsuppehåll per timme sömn (AHI), ökade vid de båda lägre temperaturerna jämfört med vid 24 grader.

Utifrån data från MONICA-undersökningen i norra Sverige konstateras att diabetes var 1,58 gånger vanligare i gruppen snarkande kvinnor jämfört med kvinnor som inte snarkade. Hos de kvinnor som rapporterade att deras partner lagt märke till att de har andningsuppehåll under sömnen var diabetes ungefär tre gånger vanligare än i andra grupper. Dessa samband var oberoende av faktorer som fetma, ålder och rökning. Sådana samband mellan snarkning eller bevittnade andningsuppehåll och diabetes sågs inte hos de manliga studiedeltagarna.

Ett annat fynd var att sömniga och snarkande män körde bil fler mil per år än andra män. Sömniga män som uppgav att deras partner sett att de har andningsuppehåll under sömnen körde också fler mil per år jämfört med andra. Dessa samband var oberoende av ålder, fetma, fysisk aktivitetsnivå och rökning.

Fredrik Valham är läkare och doktorand vid enheten för lungmedicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Han kan nås på
tel. 090-785 18 42
mobil 070-333 81 70
e-post fredrik.valham@lung.umu.se

Fredagen den 18 november försvarar Fredrik Valham, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Obstruktiv sömnapné och sambandet med kardiovaskulär sjukdom, diabetes mellitus, bilkörning och rumstemperatur (Engelsk titel: Obstructive Sleep Apnea -The relationship to cardiovascular disease, diabetes mellitus, motor vehicle driving and ambient temperature).

Disputationen äger rum kl 13.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är professor Jan Hedner, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Läs hela eller delar av avhandlingen här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera