Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2011

Förbättras kvinnors hälsa av mer jämställdhet?

Ökad jämställdhet minskar skillnaderna i hälsa mellan könen, skriver Ann Sörlin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet fredag den 23 september. Ju mer lika kvinnor och män lever, desto mer lika kommer deras hälsomönster att bli.

Avhandlingen finner stöd för tesen att skillnader i hälsa mellan kvinnor och män delvis kan härledas till bristande jämställdhet. När män och kvinnor har olika förutsättningar och makt att forma sina liv och delta i samhällutvecklingen påverkas deras hälsa på motsvarande sätt. Ökad jämställdhet kommer då att minska skillnaderna i hälsa mellan kvinnor och män genom konvergens, det vill säga att båda gruppernas värden närmar sig mitten.

I en registerstudie och en enkätstudie jämförs olika mått på jämställdhet och på hälsa samt relationen mellan dem. Registerstudien omfattar information om arbetsplats, lön, sjukfrånvaro, utbildningsnivå, föräldraledighet med mera bland drygt en miljon personer. I enkätstudien samlas svar om skillnader i lön, utbildningsnivå och tjänsteomfattning på arbetsplatsen samt i fördelningen av tid och ansvar i den egna parrelationen. Resultaten i form av två olika jämställdhetsindex har sedan jämförts med den egna upplevelsen, uttryckt i svar på frågan ”Hur upplever du jämställdhet på ditt företag?/i din relation?”.

Inget av jämställdhetsindexen, vare sig på arbetsplatsnivå eller på parrelationsnivå, visar samband med svaren på den enkla frågan om jämställdhet. Anställda upplever sina företag som mer jämställda än registerdata visar. Män upplever sina relationer som mer jämställda än vad som rapporteras från den praktiska verkligheten. Kvinnor däremot rapporterar i allmänhet högre grad av jämställdhet än de upplever. Denna skillnad i upplevelsen av jämställdhet kan vara den praktiska konsekvensen av att jämställdhet avspeglar makt och inflytande och att maktlöshet och brist på inflytande är avgörande för hälsan.

Ann Sörlin, som kommar från Åsele, är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi, där hon kan nås på
tel. 090-785 12 95
mobil 070- 252 71 91
e-post: ann.sorlin@epiph.umu.se

Fredag 23 september försvarar Ann Sörlin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Health and the elusive Gender Equality – Can the impact of gender equality on health be measured? (Svensk titel: Hälsa och den gäckande jämställdheten – Kan jämställdhetens påverkan på hälsa mätas?).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula.

Fakultetsopponent är docent Tuija Muhonen, Kultur och samhälle, Malmö högskola.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46298

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera