Artikel från Örebro universitet
5 november 2009

Ny forskning visar att trådlösa telefoner kan påverka hjärnan

En studie vid Örebro universitet tyder på att mobiltelefoner och andra trådlösa telefoner har en biologisk effekt på hjärnan. Ännu är det för tidigt att säga om det innebär några hälsorisker, men medicinforskaren Fredrik Söderqvist rekommenderar en mer försiktig användning, framför allt bland barn och ungdomar. Få av de barn som regelbundet använder mobiltelefon använder ofta eller alltid headset, trots att Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar detta.

– Barn kan vara känsligare än vuxna för strålning från trådlösa telefoner, säger Fredrik Söderqvist, som presenterar sina forskningsresultat i en färsk doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Han har dels undersökt användningen av trådlösa telefoner bland barn och ungdomar, dels kartlagt om ungdomarna själva upplever hälsoproblem som kan knytas till användningen.

Sedan har han gått vidare och genom blodprover på vuxna undersökt två så kallade biomarkörer för att se om mobilanvändningen har någon biologisk effekt på hjärnan. En av dessa studier fokuserade på ett äggviteämne som finns i den så kallade blod-cerebrospinalvätskebarriären, som är en del av hjärnans skydd mot yttre påverkan. Undersökningen visade ett samband mellan användning av trådlös telefoni och ökade halter av äggviteämnet transthyretin i blodet.

Fredrik Söderqvist understryker att ökningen i sig inte behöver leda till oro, men eftersom den tyder på att hjärnan påverkas av mikrovågor från trådlösa telefoner kan det finnas andra och ännu okända effekter som kan ha betydelse för hälsan.

– Man bör alltså följa Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer om att använda headset och undvika att använda telefonen när det är dålig täckning.

Undersökningen visar också att användarna själva upplever hälsoproblem som kan vara orsakade av trådlösa telefoner. De barn och ungdomar som regelbundet använder trådlösa telefoner rapporterade oftare olika hälsosymtom och graderade sitt välbefinnande lägre än de som inte använder dem regelbundet. Enligt Fredrik Söderqvist går det inte att dra några slutsatser om vad som är orsak och verkan utifrån den aktuella studien, men han anser att det är angeläget att undersöka sambandet närmare.

– Kopplingen var starkast för huvudvärk, astmatiska besvär och koncentrationssvårigheter. Men det krävs mer forskning för att utesluta en påverkan av andra faktorer och felkällor, även om det är svårt att se att sambandet helt skulle kunna förklaras av sådana.

I dag har nästan samtliga barn från 7 års ålder tillgång till en trådlös telefon, men användningen tar fart först runt 12-årsåldern, och drygt 80 procent av alla 19-åringar använder dem regelbundet.  Samtidigt visar undersökningen att mindre än en procent av barnen och ungdomarna använder headset alltid eller ofta.

– Det är bekymmersamt, eftersom eventuella hälsoeffekter av långtidsexponering för mikrovågor inte är klarlagda, i synnerhet för barn och ungdomar. De gränsvärden som finns i dag skyddar mot uppvärmning, en så kallad termisk effekt. Men om det finns mekanismer som inte är beroende av uppvärmning, är det inte säkert att dagens gränsvärden ger ett skydd. Och det kan handla om effekter som visar sig först längre fram i tiden, säger Fredrik Söderqvist.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Fredrik Söderqvist, 019-507 44 12 eller 070-77 88 699.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera