12 mars 2008

Hög ålder ingen anledning att avstå tilläggsbehandling efter bröstcancer

Efter operation för bröstcancer följer ofta en period av påfrestande tilläggsbehandling. Behandlingen gör att livskvaliteten sjunker hos de drabbade. För de äldsta kvinnorna påverkas dock inte livskvaliteten mer än för de något yngre. Det talar för att de över 66 år inte bör avstå från tilläggsbehandling på grund av hög ålder. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Leg sjuksköterska Maria Browall har i sin avhandling undersökt livskvaliteten hos äldre kvinnor som drabbats av bröstcancer. I undersökningen ingår 170 kvinnor mellan 55-80 år som nyligen opererats för bröstcancer och fått tilläggsbehandling i form av strålning eller cellgifter. Maria Browall har delat in kvinnorna i två grupper som jämförts. I den ena gruppen ingick kvinnor i åldern 55-65, i den andra kvinnor i åldern 66-80.

– De hade flera besvärande och plågsamma symtom och uppfattade att deras livskvalitet försämrades under behandlingstiden, säger Maria Browall.

Hur det upplevde tilläggsbehandlingen berodde på vilken behandling de fick. Kvinnorna som strålades hade symtom som var direkt kopplade till det opererade och det strålbehandlade området, medan de som fick cellgifter upplevde en generell påverkan på hela kroppen. Illamående och kräkningar var det mest förväntade symtomet bland kvinnorna och också de symtom som ökade mest under behandlingen tillsammans med trötthet och depression. Dessa besvär kvarstod upp till fyra månader efter avslutad behandling. Ålder i sig visade sig dock inte påverka livskvaliteten hos dessa kvinnor.

– Vårt resultat tyder på att det inte finns någon anledning av avstå från tilläggsbehandling på grund av ålder, det var ingen skillnad på hur 55-åringarna upplevde behandlingen jämfört med 80-åringarna, säger Maria Browall.

Kvinnorna använde en mängd olika strategier för att hantera sina besvär. De vanligaste strategierna var att acceptera problemet som det var, att slappna av samt att tänka på något annat. Avhandlingen visar vidare att det är viktigt med socialt och emotionellt stöd från anhöriga och vänner men också från vårdpersonal för att den upplevda livskvaliteten ska bli bättre.

– Vården för dessa kvinnor skulle kunna förbättras om sjukvårdspersonalen fokuserade speciellt på de specifika symtomen, som illamåendet, kräkningarna, tröttheten och depression, säger Maria Browall.

Maria Browall anser att det behövs fler studier med specifik inriktning på de faktorer som framkommit i avhandlingen för att se om vårdpersonalen i ett tidigt skede av sjukdomen och behandlingen skulle kunna förebygga så att den totala livskvaliteten inte försämrades efter avslutad behandling.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Avhandlingens titel: Experience of adjuvant treatment among postmenopausal women with breast cancer. Health-Related Quality of Life, symptom experience, stressful events and coping strategies

Avhandlingen försvaras fredagen den 14 mars, klockan 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum Medicinaregatan 3, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg ssk, filosofie magister Maria Browall, telefon 0322-503 66, 070-550 1097, e-post: maria.browall@vgregion.se

Handledare:
Professor Ella Danielson, telefon 031-786 6032, 070-676 1460, e-post: ella.danielson@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera