Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2007

Bildterapi hjälper kvinnor med bröstcancer

Bildterapi är ett värdefullt komplement vid rehabiliteringen av kvinnor med bröstcancer, skriver Inger Öster i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 30 november.

Avhandlingen har som övergripande syften att ur genusperspektiv beskriva kvinnors upplevelser i samband med bröstcancer och bildterapi samt beskriva effekterna av terapimetoden på deras självskattade livskvalitet och förmåga att handskas med sjukdomen (coping). Resultaten bygger på intervjuer, dagböcker, bildterapiprocesser samt frågeformulär. Sammanlagt 42 kvinnor i åldrarna 37-69 år deltog i sex månader vardera mellan september 2001 och december 2004. Via slumpmässigt urval fick 20 av kvinnorna delta i individuell bildterapi i samband med fem veckors strålbehandling medan övriga bildade en kontrollgrupp. Samtliga 42 intervjuades, skrev dagbok och fyllde i frågeformulär.

Resultaten visar att de kvinnor som deltagit i bildterapin skattade sina copingresurser och sin livskvalitet signifikant högre än kvinnorna i kontrollgruppen. De uppgav även bättre fysisk och psykisk hälsa. Även kvinnorna i kontrollgruppen angav förbättrad psykisk hälsa efter sex månader. Kvinnorna som deltagit i bildterapi skattade dessutom stärkt kroppsuppfattning och ljusare framtidsperspektiv samt mindre upplevelser av biverkningar från behandlingarna.

I intervjuer och dagböcker berättade framför allt de kvinnor som deltagit i bildterapi att de aktivt värnade om sina behov och sina gränser gentemot omgivningens krav. Sådana berättelser hade också samband med högre skattningar av copingresurserna. Kvinnor som berättat om upplevelser av gränskränkningar kunde i bildskapandet reagera på dessa och återupprätta sin självkänsla. Bildskapandet gjorde det möjligt att prova olika handlingsvägar och även måla framtidsperspektiv, men också att arbeta med minnen från barndomen och viktiga livshändelser. I bildterapin kunde kvinnorna även uttrycka och reflektera över egna behov som de tidigare inte berättat om.

Studiens uppläggning och de resultat som framkommit är unika inom forskningen kring bildterapi. Resultat talar sammantaget för att bildterapi utgör ett värdefullt komplement vid rehabilitering av kvinnor med bröstcancer inom onkologisk vård.

Inger Öster, som är distriktssköterska och specialistutbildad bildterapeut, är universitetsadjunkt och doktorand vid Inst. för omvårdnad, Umeå universitet. Hon nås på tel. 090-786 98 60, epost Inger.Oster@nurs.umu.se

Fredagen den 30 november kl. 09.00 försvarar Inger Öster, Inst. för omvårdnad, Inst. för strålningsvetenskaper samt Genusforskarskolan, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Bildterapi vid bröstcancer. Kvinnors berättelser i ord och bild.
Disputationen äger rum i aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Birgitta Hovelius, Institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL), Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera