Artikel från Göteborgs universitet
14 mars 2003

Strategier för att förbättra undervisningen i matematik

Per-Olof Bentley kartlägger i sin avhandling “Mathematics Teachers and Their Teaching. A Survey Study” vilka undervisningssätt i matematik som påverkas av klassernas storlek, lärarnas utbildningsnivå och erfarenheter samt av ekonomiska resurser. Några sätt att undervisa påverkas medan andra inte tycks påverkas alls. Utifrån denna vetskap kan man sluta sig till vilka undervisningssätt som kan ge förbättrade elevresultat.

Undervisningen i matematik i grundskolans senare delar analyseras i avhandlingen. Över 500 slumpvis valda lärare har medverkat. Detta förhållandevis stora antal gör det möjligt att uttala sig om matematiklärare generellt i dessa årskurser.

Tio principiellt skilda sätt att bedriva undervisning kunde särskiljas. Dessa fördelades på tre huvudkategorier, helklassundervisning, smågruppsundervisning samt handledd undervisning. Gemensamma genomgångar är karakteristiskt för helklassundervisning. I den typiska helklassundervisningen arbetar eleverna enskilt med i stort sett samma uppgifter. Dock finns fem olika varianter av denna undervisning. I smågruppsundervisning är en klass indelad i grupper om fyra till fem elever. Läraren undervisar en grupp åt gången. Eleverna arbetar sedan enskilt i respektive grupp men stöder och hjälper varandra. Det finns två varianter av smågruppsundervisning. I handledd undervisning studerar eleverna enskilt och i egen takt. Läraren har en handledande roll och svarar på elevernas frågor. Denna form av undervisning finns i tre varianter.

Klasstorlek, lärarnas utbildning och erfarenheter samt ekonomiska resurser är faktorer som har undersökts. Oberoende av hur lärarna bedriver undervisningen så är den variation av dessa faktorer som lärarna möter i stort sett densamma.

Beroende på undervisningssätt så påverkas olika delar av undervisningsprocessen av faktorerna i olika grad.

Exempel: Att ta reda på de kunskaper som eleverna har och som skall utgöra grund för ett nytt moment har en central roll i helklassundervisning med fördjupningsindividualisering. Ju fler elever läraren undervisar desto svårare är det att ta reda på elevernas förkunskaper. I handledd undervisning emellertid saknas ett sådant samband, då ju lärarna endast svarar på elevernas frågor. Därför har systematisk undersökning av elevernas förkunskaper inte någon central roll i detta sätt att undervisa.

Studiens resultat kan vara vägledande för hur framtida satsningar på skolan ska utformas för att ge bäst effekt. För att bättre kunna möta de skiftande förutsättningar som finns i den svenska skolan behöver lärare behärska en repertoar av olika undervisningssätt.

_________________________________________________________
Fil mag Per-Olof Bentley, 031-7732212, mobil: 070-7461245 tel hem 031-948640,

e-post: Per-Olof.Bentley@ped.gu.se

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och didaktik. Avhandlingens titel: ’Mathematics Teachers and Their Teaching. A Survey Study’

Avhandlingen försvaras fredagen den 4 april 2003, klockan 09.15, i sal D3 50, Pedagogen.

Opponent: Prof Ole Björkqvist, Åbo Akademi, Vasa

Handledare: Prof Claes-Göran Wenestam och prof Jan-Eric Gustafsson, IPD, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Britt Tellow
Kansliet för utbildningsvetenskap
Box 300
405 30 Göteborg
Sweden
Tel +46 31 773 2268
Fax +46 31 773 2100

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera