Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2002

Verklighetsnära matteundervisning ger bättre förståelse

En avhandling av Torulf Palm, matematiska institutionen, Umeå universitet, visar att en starkare verklighetsanknytning inom matematikundervisningen kan öka mellanstadieelevernas förmåga att lösa matematiska problem.

Avhandlingen inkluderar en studie av 161 elevers arbete med tillämpade matematikuppgifter. Studien visar att många elever i årskurs fem, precis som i andra länder runt om i världen, har starka tendenser att utesluta sin vardagskunskap när de ska lösa matematiska problem. De ger svar som inte stämmer överens med de ’verkliga’ situationer som beskrivs i uppgifterna. Eleverna fick bland annat svara på hur lång tid de skulle ta för en person att springa en mil. De fick veta att personen sprang 100 meter på tio sekunder. De flesta elever räknade med att löparen skulle springa lika fort hela tiden trots att de flesta känner till att en löpare inte orka hålla ett hundrameterstempo i en mil. Studien visar att en större verklighetstrogenhet i uppgifterna kan öka elevernas tendenser att ta realistiska hänsyn.

De två vanligaste orsakerna till att realistiska hänsyn utesluts verkar vara elevernas inställning till matematik och användandet av ytliga lösningsstrategier. De inställningar som påverkar elevernas handlande i dessa situationer inbegriper bland annat tankar som att matematikuppgifter alltid har ett enda entydigt svar. Eleverna reflekterar inte i tillräcklig utsträckning över den praktiska tillämpbarheten av sina lösningsmetoder och svar, och är därför inte medvetna om att deras svar är orimliga.

De identifierade lösningsstrategierna liknar de som i andra undersökningar vid matematiska institutionen vid Umeå universitet indikerats vara en bidragande orsak till studenters matematiksvårigheter på universitetsnivå. Resultaten i avhandlingen tyder på att en matematikundervisning som på alla stadier inkluderar en större andel uppgifter där dessa lösningsstrategier och föreställningar om matematik inte är effektiva, skulle vara befrämjande för utvecklingen av elevernas generella matematikkunskaper. Resultaten tyder också på att en ökad verklighetstrogenhet i de tillämpade matematikuppgifterna skulle kunna bidra till denna utveckling.

Torulf Palm har tillsammans med en forskargrupp vid Umeå universitet fått pengar från Vetenskapsrådet för att studera elevers svårigheter i matematik och komma med förslag hur dessa svårigheter kan motverkas.

Fredagen den 22 november försvarar Torulf Palm, matematiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln The realism of mathematical school tasks – features and consequences. Svensk titel: Verklighetsanknytningen av matematikuppgifter i skolan – egenskaper och konsekvenser.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i MIT-huset, hörsal MA121.
Fakultetsopponent är Professor Rudolf Straesser, matematiska institutionen, Luleå Tekniska universitet.

Kontaktinformation
Torulf Palm nås på:
Tel: 090-786 57 57
E-post: Torulf.Palm@math.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera