Yngre chefer jobbar intensivt och ställer höga krav på sig själva.
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Unga chefer är engagerade och ambitiösa, men många mår sämre än sina äldre kollegor. Det visar forskning som resulterat i en guide – med tips för att stötta unga ledare och förebygga psykisk ohälsa.

Unga chefer är motiverade i sin ledarroll och har ett stort driv, men många upplever sin  arbetsmiljö och mentala hälsa som sämre jämfört med äldre chefskollegor. Det visar ny forskning från Umeå universitet och Karolinska institutet.

Statistik visar också att psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar bland unga har ökat på senare år, men tidigare forskning om unga på arbetsmarknaden är relativt begränsad.

Forskningsprogrammet ”Ung i arbetslivet”, har nu pågått i fyra år och innehåller åtta projekt som ska resultera i konkreta åtgärder för att unga ska få en bra och hälsosam start på yrkeslivet.

Utmaning att hitta sin identitet som ung chef

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Forskarna har också tittat på hur unga chefer förhåller sig till chefsrollen och sin chefsidentitet.

– Vi ser att chefsrollen är förenad med flera utmaningar för unga chefer samtidigt som det finns ett stort driv, engagemang och utvecklingspotential hos denna grupp. Viljan att lära är stor. För organisationer är det viktigt att ta vara på denna potential och samtidigt tillföra stöd för att utmaningen ska bli hållbar, säger Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Umeå universitet.

Olika upplevelser av arbetsmiljö och stress

Ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet har undersökt unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv. Det visade sig att olika åldersgrupper upplever arbetsmiljö, psykisk ohälsa och stress olika.

– Chefer över 35 år skattar sin arbetsmiljö och psykiska hälsa bättre än yngre, lägst skattar chefer som är under 29 år. De upplever en otydligare chefsroll, lägre kontroll och inflytande, och att de har höga krav men lågt inflytande, säger Christina Björklund, forskare vid Karolinska institutet.

Unga chefer upplever hög press

Yngre chefer uppger i högre grad att de är utmattade och nedstämda, och har en lägre grad av återhämtning än sina äldre chefskollegor. De upplever också chefsrollen mer känslomässigt krävande och otydlig. Det organisatoriska stödet upplevs också sämre.

– Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen redan från start. Detta gör att unga chefer generellt sett arbetar väldigt mycket och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, fastän de ännu är unga, säger Susanne Tafvelin, forskare i psykologi vid Umeå universitet.

Forskningen har nu resulterat i en guide med konkreta tips som kan hjälpa organisationer som vill stötta unga chefer. Syftet är att ge förslag på hur goda förutsättningar för unga chefer kan skapas.

tre personers händer
Med rätt stöd kan yngre ledare må bra och utvecklas i sin roll.

Konkreta tips från guiden för att stötta unga chefer

  • Utöka introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen.
  • Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat och förväntningar.
  • Skapa stödsystem som mentorskap, interna stödfunktioner och närhet till närmaste chef/HR.
  • Skapa en trygg organisationskultur – våga pröva, lära, misslyckas och be om hjälp för att utvecklas.
  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  • Erbjud vägar till återhämtning och strategier för att minska den belastning många upplever.

Projektet i Umeå bygger på en nationell enkätstudie som samlats in i samarbete med Statistiska centralbyrån. Här ingår också en intervjustudie i samarbete med tre olika privata organisationer. Intervjuer har genomförts med unga chefer, seniora chefer, stödfunktioner och medarbetare för att få perspektiv på hur det är att vara ung i en chefsroll.

Guide:

Ung och chef – en guide till organisationer som vill ta vara på unga
chefers potential, Umeå universitet

Kontakt:

Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid institutionen för psykologi, Umeå universitet, susanne.tafvelin@umu.se

Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid institutionen för psykologi, Umeå universitet, hanna.irehill@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera