Artikel från Lunds universitet

Man behöver inte vara överviktig för att lida av metabol ohälsa. Och metabol ohälsa ökar risken för fetmarelaterad cancer, oavsett midjemått.

Det är sedan tidigare känt att fetma kan kopplas till dryga tiotalet olika cancersjukdomar, se faktaruta. Nu har forskare i ett europeiskt samarbete som drivs från Lunds universitet inkluderat metabol hälsa i epidemiologiska studier* om fetmarelaterad cancer. Syftet är att kartlägga hur metabol hälsa samverkar med kroppsvikt avseende risk för fetmarelaterad cancer.

*Epidemiologisk forskning undersöker förekomsten av olika sjukdomar i en befolkning.

I en studie som nu publiceras i Journal of the National Cancer Institute har forskarna inkluderat data från hälsoundersökningar och nationella register från närmare 800 000 individer genom åren 1972-2014.

Genom att väga samman uppgifter om blodtryck, blodglukos och blodfetter i form av triglycerider fick de fram en metabol poäng som avgjorde om personerna ansågs metabolt hälsosamma eller ohälsosamma. Utifrån BMI (Body Mass Index) delades personerna också in i kategorierna normalviktig, överviktig eller fet.

– Ofta kopplas metabol ohälsa ihop med fetma, men man behöver inte vara överviktig för att lida av metabol ohälsa. Därför är det relevant att studera hur metabol ohälsa spelar in i sambandet mellan BMI och fetmarelaterad cancer, säger Tanja Stocks, forskare och docent i epidemiologi, som har lett studien.

Metabol ohälsa risk för viss cancer – avsett BMI

Under upp till 40 år har nära 800 000 personer från Sverige, Norge och Österrike följts utifrån hur deras BMI och metabola hälsa påverkar risken att drabbas av fetmarelaterade cancersjukdomar. Under uppföljningstiden  diagnosticerades 23 630 individer med en fetmarelaterad cancer. Det var ingen överraskning för forskarna att ett högre BMI ökade risken för cancer, men även metabol ohälsa i sig självt var förenat med en ökad risk.

Den högsta risken påträffades bland individer med metabolt ohälsosam fetma, vilket var förenat med högst risk för cancer i lever, njure, och bland kvinnor även för endometriecancer (cancer i livmoderkroppen). Ett viktigt fynd var också att metabol ohälsa ensamt utgjorde en ökad risk för fetmarelaterad cancer oavsett om man var normalviktig, överviktig eller hade fetma.

Cancerformer relaterade till fetma

De cancerformer som studerades är känt fetmarelaterade: matstrupe, översta delen av magsäcken, tjocktarm, ändtarm, bukspottskörtel, njurar, lever, gallblåsa, bröst (efter menopaus), endometrium, äggstockar och multipelt myelom.

Fler metabola riskprofiler förutom fetma

Studien kan inte visa på orsakssamband, men forskarna såg att fetma och metabol ohälsa samspelar på ett sätt som ökade risken för vissa cancerformer mer än förväntat när de två faktorerna kombineras.

– Studien visar på vikten av att bedöma olika metabola riskprofiler utöver fetma, för att kunna identifiera de grupper som kan ha mest nytta av insatser för att minska sina risker att drabbas av fetmarelaterade cancersjukdomar, säger Ming Sun, doktorand och förstaförfattare till studien.

Vad är metabol ohälsa eller det metabola syndromet?

Metabolt syndrom är ett samlingsbegrepp för flera faktorer som tillsammans ökar risken för framförallt hjärt-kärlsjukdom och stroke. Riskfaktorerna utgör tillsammans en mycket större risk än var för sig:

  • Ökat bukomfång, bukfetma
  • Förhöjda nivåer av triglycerider (en grupp av fetter) i blodet
  • Låg andel av HDL-kolesterol (det goda kolesterolet) i blodet
  • Högt blodtryck
  • Nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2

Vetenskaplig artikel:

Metabolically (un)healthy obesity and risk of obesity-related cancers: a pooled study Journal of the National Cancer Institute

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera