Reningsverk kan också bli förkylda. Slamavskiljning på Ryaverken i Göteborg.
Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Reningsverk kan också drabbas av virusinfektion. Och förkylda och hängiga reningsverk ger ökade utsläpp, visar forskning från Chalmers.

Rening av avloppsvatten är en nödvändig funktion i ett modernt samhälle. I reningsverket görs viktiga delar av arbetet av miljarder bakterier. Genom biologiska processer sker en stegvis rening i en process som kallas aktivt slam.

Det gör att avloppsvattnet så småningom kan släppas ut i hav eller vattendrag.

Bakterierna smittas ständigt av virus

– Bakteriesamhällena är konstant utsatta för virus som infekterar dem. Vi ställde oss frågan om reningsprocessen periodvis kan vara mer utsatt för infektioner och vad som händer då, säger Oskar Modin, biträdande professor på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Så här gjorde forskarna för att undersöka saken:

Oskar Modin och hans forskarkollegor mätte mängden viruspartiklar i det renade avloppsvattnet från fyra olika avloppsreningsverk i Sverige. I Lund, Malmö, Kalmar och Göteborg. Virusmängden jämfördes sedan med hur mycket organiskt kol som fanns i det vatten som släpptes ut från reningsverken.

Organiskt kol bryts lätt ned i naturen vilket orsakar ökad syreförbrukning i det vatten det släpps ut i. Ett virusinfekterat reningsverk ökar den här effekten. Anledningen är dels att virus själva består av organiskt kol. Men också för att virusangreppet på bakterierna skadar bakteriernas celler vilket leder till att ännu mer kol släpps ut i vattnet.

Mer virus, mer organiskt kol

– När vi mätte viruspartiklar i vattnet hittade vi ett samband mellan virus och organiskt kol – när det var mer virus var det också mer organiskt kol i det utgående vattnet, säger Oskar Modin.

Utsläpp av organiskt kol får konsekvenser för vattenlevande organismer i det marina ekosystem där utsläppet sker. Därför råder stränga krav på mängden kol i det renade avloppsvattnet. En ökad mängd organiskt kol bidrar också till ökad energi- och materialanvändning i reningsverk.

I delar av världen används resurskrävande processer för desinfektion och avskiljning av läkemedelsrester, och sådana processer blir också mindre effektiva när halten av organiskt kol ökar i avloppsvattnet.

Ingen risk att människor infekteras

Virus är beroende av en värd för att kunna föröka sig. Eftersom det finns en så stor mängd bakterier i avloppsreningsverk, vilka kan fungera som värdar för virus, kommer mängden virus att snabbt öka om bakteriefloran infekteras. Men någon risk för att dessa virus ska smitta människor är det inte tal om.

– Virus är ofta specialiserade på en viss art, vilket innebär att människor och bakterier inte kan smittas av samma virus. Ett möjligt sätt att påverka virusmängden i reningsverk skulle kunna handla om att justera styrningen av reningsverket. Vi såg skillnader mellan reningsverken i studien. Vi tror att de kan hänga ihop med hur de biologiska reningsprocesserna är utformade eller styrda, säger Oskar Modin.

Vetenskaplig artikel:

A relationship between phages and organic carbon in wastewater treatment plant effluents(Oskar Modin, Nafis Fuad, Marie Abadikhah, David l’Ons, Elin Ossiansson, David J. I. Gustavsson, Ellen Edefell, Carolina Suarez, Frank Persson, Britt-Marie Wilén)Water Research X.

Kontakt:

Oskar Modin, biträdande professor, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola, oskar.modin@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera