Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett förändrat klimat, övergödning, fiske och exploatering av livsmiljön är några av de faktorer som påverkar hur fisken mår. En rapport om tillståndet för kustfisk i Östersjön visar att bara hälften av områdena som utvärderats når god status. Bäst är tillståndet i de norra delarna av Östersjön.

Statusen för kustfisk varierar mellan områden, men bara drygt hälften av alla områden som inkluderats i utvärderingen når upp till god status. Generellt är statusen bättre i de norra delarna av Östersjön där abborre är nyckelart i kustfisksamhället, jämfört med mer sydliga delar. Statusen för karpfiskar som mört är otillfredsställande i flera områden även i norr, framförallt beroende på höga tätheter.

Resultaten presenterades nyligen i HELCOM rapporten Status of coastal fish communities in the Baltic Sea during 2011-2016 – the third thematic assessment som beskriver tillståndet för kustfisk i Östersjön under de senaste åren. Rapporten sammanfattar statusen för kustfisk i de områden där HELCOMs medlemsländer utför provfisken. Den är skriven av expertnätverket för kustfisk i Östersjön, HELCOM FISH PRO II, används som underlag för uppföljning av HELCOMs aktionsplan för Östersjön och EU’s havsmiljödirektiv.

HELCOM

Helsingforskommissionen, förkortat HELCOM, är det styrande organet i “Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö”. I HELCOM ingår de nio Östersjöstaterna samt EU. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. HELCOM:s huvudsyfte är att skydda Östersjön från alla föroreningskällor och att säkerställa säker navigation. HELCOM har beslutat om en Aktionsplan för Östersjön, HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP), med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021

– Fisken på kusten är mycket viktig för flera ekosystemtjänster i Östersjön, såväl för samspelet mellan arter och funktionen i det kustnära ekosystemet som för det småskaliga yrkesfisket och fritidsfisket, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) och ordförande för expertgruppen HELCOM FISH PRO II.

Fisken längs kusten påverkas av flera olika faktorer i miljön som övergödning, klimat, fiske och exploatering av nyckelhabitat. Samspelet med andra arter i födoväven som andra fiskar, fåglar och däggdjur påverkar också hur mycket fisk det finns. Hur viktiga dessa faktorer är varierar dock mellan olika kustområden och fiskarter, visar rapporten.

I rapporten presenteras också vilket vetenskapligt stöd det finns för olika åtgärder som kan vidtas för att stärka och återskapa kustfisksamhällen i Östersjön. Bland de åtgärder som kan anses verksamma finns olika former av fiskeregleringar som fiskeförbud, reglering av tillåtna fiskeredskap, skydd av nyckelhabitat och habitatrestaureringar.

– Uppföljning och utvärdering av åtgärder är idag tyvärr ofta en eftersatt del av förvaltningen. Vi hoppas att rapporten kan bidra med ny kunskap om tillståndet för fisken på kusten och även utgöra underlag för framtida hållbar förvaltning av denna viktiga resurs, säger Jens Olsson.

Rapporten:

Status of coastal fish communities in the Baltic Sea during 2011-2016 – the third thematic assessment

Kontakt:

Jens Olsson, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera