Artikel från Göteborgs universitet

Inplanterad nordamerikansk bäckröding skadar tillväxt, överlevnad och fortplantning hos de ursprungliga bestånden av öring i svenska vattendrag. Forskare vid Göteborgs universitet har funnit att skadorna troligen beror på att bäckröding stör öringens invanda livsmiljö.

Bäckrödingen är en nordamerikansk art som inplanterades i Europa i slutet av 1800-talet och som kan föröka sig i många vattendrag. I Sverige är den klassad som en invasiv art och konkurrerar med öring.

Öringen är däremot en högt värderad fiskart i Europa som är ekologiskt viktig i både rinnande vatten och sjöar, där den indikerar god vattenkvalitet.

Öring , foto Bart Adriaenssens

– Bäckrödingen tycks särskilt väl anpassad till de övre delarna av vattendragen där den generellt har en negativ påverkan på tillväxt, överlevnad och reproduktion hos öring, säger Jörgen Johnsson, professor i ekologisk zoologi.

Mekanismerna bakom dessa effekter är dock dåligt kända, och svåra att förklara eftersom öring tycks vara dominant över bäckröding i direkta konflikter över resurser.

För att förstå dessa effekter bättre, studerades öring och bäckröding i Ringsbäcken i närheten av Borås av forskare i Salmonid Ecology Group vid Göteborgs universitet, i samarbete med en fransk forskargrupp vid Université Paul Sabatier i Toulouse.

”Tigeröring”, steril hybrid mellan bäckröding och öring, foto Peter Westley

Undersökningar av öringens rörelsemönster, uppehållsplatser och val av föda i bäcken kombinerades med laboratoriestudier av simaktivitet, ämnesomsättning och kroppsform.

– En sammantagen analys visade att sambandet mellan öringens individuella egenskaper och dess ekologiska resursutnyttjande var betydligt starkare när den levde som enskild art, vilket avspeglades i en snabbare tillväxt än när den levde tillsammans med bäckröding.

Forskarna tror att en möjlig förklaring till detta kan vara att den nyintroducerade bäckrödingen gör öringens livsmiljö mer oförutsägbar och på så sätt bryter upp komplex av egenskaper som öringen har utvecklats under lång tid.

Fler studier planeras
Ytterligare studier planeras för att förstå om bäckrödingen påverkar öringen mer långsiktigt, eller om det rör sig om mer kortvariga effekter som går tillbaka om bäckrödingen avlägsnas.

Studien har publicerats i tidskriften Functional Ecology och är en del av det Europeiska BiodivERsA-projektet SalmoInvade: Co-existence with non-native brook trout breaks down the integration of phenotypic traits in brown trout parr

Kontakt: Professor Jörgen Johnsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, jorgen.johnsson@bioenv.gu.se, 031-7863665

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera