Staphylococcus aureus påvisade i blododling.
Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Drygt hundra patienter dör årligen av blodförgiftning med gula stafylokocker i Region Örebro län. Men stafylokocker är också en vanligt förekommande bakterie på huden eller i näsöppningen utan att orsaka sjukdom. Varje individ reagerar olika på en stafylokockinfektion.

Infektionsläkaren Gunlög Rasmussen forskare om det komplexa samspelet mellan bakterie och människa.

– Stafylokocker (Staphylococcus aureus)kan orsaka ett brett spektrum av sjukdomar, allt från ytliga hudinfektioner till livshotande blodförgiftning med komplikationer som spridning till hjärtklaffar eller skelett, säger Gunlög Rasmussen, specialistläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Vi får en allt äldre befolkning och därmed ökad sjuklighet. Risken att drabbas av bakterier i blodet med stafylokocker ökar vid ingrepp där främmande material opereras in eller andra kirurgiska ingrepp samt av mediciner som sätter ner immunförsvaret.

– Det är viktigt att få en ökad kunskap om den komplexa interaktionen mellan bakterie och värd för att kunna ge så effektiv behandling som möjligt. I min forskning ville jag titta på olika faktorer som kan påverka att sjukdomsbilden ser så olika ut vid blodförgiftning orsakad av stafylokocker.

Risk för upprepade infektioner

Att Gunlög Rasmussen valde att forska om stafylokocker är dels för att det är en av de vanligaste orsakerna till blodförgiftning. Det är en allvarlig sjukdom med betydande dödlighet. Den andra anledningen var att sjukdomsbilden kan se så olika ut. Stafylokocken är välutrustad med sjukdomsalstrande faktorer som gör den extra framgångsrik att framkalla sjukdom och bidra till risken för upprepade infektioner.

– 30 procent av befolkningen är bärare av gula stafylokocker utan att man är sjuk. Men den kan också orsaka en infektion. Jag har studerat betydelsen av bakteriens genetiska uppsättning av sjukdomsalstrande faktorer, så kallade genotyp vid blodförgiftning.

Gunlög Rasmussen har även studerat immunsvarets betydelse för sjukdomsbild och allvarlighetsgrad då patienten får bakterier i blodet orsakade av stafylokocker.

I två studier undersöktes bakterieisolat utifrån genotyp. Stafylokockerna delas utifrån släktskap in i olika kloner.

– En bakterie som tillhör en klon bär ofta på en viss uppsättning sjukdomsalstrande gener. Vissa kloner var mer benägna att ge bakterier i blodet och hjärtklaffsinfektion.

Hon tittade också på om det skett förändringar i genotyp hos stafylokocker som orsakat bakterier i blodet under perioden 1980-2010. Resultaten visar att förekomsten av vissa kloner och sjukdomsalstrande gener varierade över tid, men att det var ovanligt att bakterierna bar på gener för resistens mot antibiotika.

Immunförsvaret reagerar på olika sätt

För att ge så individanpassad och optimal behandling som möjligt behöver vi en ökad kunskap om hur individens immunsvar ser ut när man drabbas av blodförgiftning med stafylokocker.

– I ytterligare två arbeten i min avhandling har jag studerat olika aspekter av hur patientens immunsvar reagerar när man blir utsatt för stafylokocker. Immunförsvaret aktiveras då mottagarceller känner igen celler som främmande.

– Vid en blodförgiftning kan bakterierna orsaka en mer komplicerad infektion genom att slå sig ner på olika ställen i kroppen som exempelvis hjärtklaffar, skelett och leder. Infektionen är då både besvärligare att utreda och behandla. Vi kunde se stora skillnader i immunsvar mellan olika individer, där de som var mest sjuka reagerade med störst ytterligheter i svar.

I sista delarbetet ville Gunlög Rasmussen studera skillnader i immunsvar hos patienter med komplicerad och icke-komplicerad blodförgiftning. Resultaten visade att de med komplicerad blodförgiftning hade nedsatt immunfunktion, resultat som skulle kunna användas för att ge varje enskild patient en mer individanpassad behandling.

Genotyp: bakteriens uppsättning av gener.

Kloner: genetiskt släktskap mellan olika stafylokocker.

Kontakt:

Gunlög Rasmussen. Specialistläkare Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Region Örebro län Mail: gunlog.rasmussen@regionorebrolan.se Telefon: 0706 – 32 23 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera