Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2015

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak. Professor Eva Vingård har utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan. Forskargrupper säger att det är hög tid att arbetsplatser tar sitt ansvar för den här utvecklingen.

Den psykiska ohälsan ökar, stressreaktionerna ökar, sömnbesvären ökar. En forskargrupp under ledning av professor Eva Vingård har på uppdrag forskningsrådet Forte utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan.

Den vetenskapliga kunskapsöversikten Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro är resultatet av ett regeringsuppdrag som Forte fick 2013.

Psykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, efter problem i rörelseorganen. Antalet pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade med 48 procent mellan 2012-214 och utgör nu 40 procent av samtliga sjukfall. Den vanligaste diagnosen enligt Försäkringskassan är akut stressreaktion. Kvinnor är oftare sjukskrivna i psykisk sjukdom än män men om kvinnor och män utsätts för samma påfrestningar i arbetslivet så är reaktionerna i form av psykisk ohälsa lika.

Kunskapsluckor finns emellertid när det gäller sambanden mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

– Vi saknar till exempel kunskap om vad det är som gör att många människor med psykiska besvär ändå klarar att arbeta och en ökad forskning på "friskfaktorer" för personer med sjukdomar är ett angeläget område, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte.

Kunskapsöversikten Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro är framtagen av en forskargrupp under ledning av Eva Vingård, professor arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

FAKTA
Rapporten, en sammanfattning, kan beställas eller laddas ned på www.forte.se
Den fullständiga rapporten finns endast som pdf.

Se även artikel hos Högskolan i Gävle.

Kontaktinformation
Professor Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte. E-post: peter.allebeck@forte.se. Tel: 08 775 40 93

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera