Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2014

Förstärkt mödravård behövs i Indien

Behovet av förbättringar av mödravården blir en allt viktigare fråga för politiker och beslutsfattare i Indien. Nu behövs ett ökat fokus på att förändra mödravården organisatoriskt och i praktiken för att minska dödligheten bland unga indiska kvinnor. Det konstaterar Tej Ram Jat i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet.

– Det räcker inte att diskutera hur mödravården ska förbättras och att ta fram ta strategier. Nu är det dags att rikta särskild uppmärksamhet mot de praktiska utmaningar som finns i mödravården, samt ta itu med de sociala faktorer som påverkar den reproduktiva hälsan bland kvinnor i Indien, säger Tej Ram Jat, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Tej Ram Jat har i sitt avhandlingsarbete undersökt mödravård och sjukvård i delstaten Madhya Pradesh i Indien. Avhandlingen visar att utvecklingen på internationell, nationell och delstatsnivå har gjort att frågor om mödrahälsa i allt högre grad aktualiseras och även prioriteras politiskt. Detta har bland annat resulterat i införandet av nya strategier och program, samt ökat resurserna för att förbättra mödravården i delstaten.

Delstatsregeringen har bland annat startat nya program för att förbättra mödrars hälsa och mödrahälsovården har gjorts kostnadsfri och tillgänglig för alla kvinnor vid alla de vårdinrättningar som delstaten ansvarar för. Utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt för att vårdgivare ska kunna ge adekvat vård i samband med förlossningar och man har även infört gratis transport för gravida kvinnor till förlossningsvården.

Även om det har genomförts många förbättringar i mödravården i Madhya Pradesh, anser Tej Ram Jat att det fortfarande finns många utmaningar. Samtidigt som antalet förlossningar på sjukhus och vårdinrättningar har ökat markant de senaste åren, är fortfarande låg utbildningsnivå, fattigdom och att bo på landsbygden, faktorer som motverkar användningen av mödrahälsovård.

När Tej Ram Jat har analyserat mödradödligheten i Madhya Pradesh visar det sig att familjemedlemmar ofta underskattade illavarslande symtom hos gravida kvinnor, att det saknades fordon för att transportera kvinnorna till vårdinrättningar och att det saknades drivmedel till fordon som var avsedda för transport av gravida kvinnor till förlossningskliniker. Andra faktorer som kunde kopplas till mödradödlighet var att det saknades blod för blodtransfusioner, tillgång till akut förlossningsvård, samt att kvinnor inte sökte eller fick adekvat förlossningsvård i tid. Kvinnorna behövde ofta söka till flera förlossningsenheter, eller så skickades de vidare från en enhet till en annan.

– Ett stort problem med det bristfälliga och ofta okänsliga bemötande som gravida kvinnor får i sina kontakter med vårdgivare är att det förstärker deras motstånd att söka förlossningsvård och att därmed nyttja de vårdmöjligheter som kvinnorna har rätt att få, säger Tej Ram Jat.

Avhandlingen visar vidare att ungefär hälften av de undersökta distriktssjukhusen inte kunde använda de resurser som finns tillgängliga i mödravården på ett effektivt sätt. Tej Ram Jat anser att det finns en potential i detta, eftersom det sannolikt går att åtgärda bristerna vid distriktssjukhusen genom en effektivare förvaltning. En effektivare förvaltning är också helt nödvändig för att säkerställa en rättvis täckning av hälso- och sjukvårdstjänster på landsbygden och i avlägsna områden, anser han.

– För att förebygga mödradödlighet räcker det dock inte bara med att förstärka hälsosystemen. Kvinnorna behöver även bättre utbildning när det gäller reproduktiv hälsa och deras möjligheter när det gäller tillgång till vård, men också utbildning om hur de kan påverka sin egen situation. En förbättrad mödravård är ytterst en fråga om mänskliga rättigheter, säger Tej Ram Jat.

Tej Ram Jat är handläggare för Förenta nationernas befolkningsfond, UNFPA, i Indien och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Han har en magisterexamen i hälsopolitik, planering och finansiering från University of London och han bedriver forskning inom områdena mödrars hälsa, ungdomars hälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, samt förstärkning av hälso- och sjukvårdssystem i låg- och medelinkomstländer.

Om disputationen: Fredagen den 28 november försvarar Tej Ram Jat, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Mödravård i Madhya Pradesh, Indien: en upptäcktsfärd med mänskliga rättigheter som vägledning. (Engelsk titel: Maternal health and health care in Madhya Pradesh state of India: an exploration using a human rights lens.) Opponent: Karen Marie Moland; Centre for International Health, universitetet i Bergen, Norge. Huvudhandledare: Miguel San Sebastian.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Norrlands universitetssjukhus, 1D, Tandläkarhögskolan, Sal B, 9 trappor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera