Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2012

Barnmorskor och förlossningsrädsla

Var femte förstföderska i en studie kände svår rädsla inför förlossningen. Samtidigt ansåg många barnmorskor som tar emot kvinnor under graviditeten att de saknar tillräcklig kunskap om problemen.

– Förlossningsrädsla har studerats sedan 40 år tillbaka. Men ingen har tidigare fokuserat på barnmorskorna, säger Birgitta Salomonsson, själv med en bakgrund som barnmorska, numera lärare och doktorand i medicinsk psykologi vid Linköpings universitet.

I sin doktorsavhandling presenterar hon fyra studier baserade på intervjuer, fokusgrupper och enkäter.

När svaren från 726 barnmorskor i hela Sverige analyserades, visade det sig att deras syn på problemet skilde sig tydligt åt beroende på var de arbetade. En tydlig majoritet av dem som arbetade på mottagningar kände sig inte tillräckligt kompetenta för att hantera förlossningsrädsla hos besökarna – i motsats till sina kolleger på förlossningsavdelningar. Specialutbildade barnmorskor behövs för att ta hand om dessa kvinnor, ansåg många av dem.

Kollegerna på förlossningsavdelningar ansåg att deras kunskaper är tillräckliga och att de intuitivt kan förstå hur kvinnorna mår. Enligt Birgitta Salomonsson kan skillnaden bero på att de olika kategorierna agerar i helt olika situationer.

– På mottagningen ägnar man sig åt ”torrsim”, på förlossningen är man mitt ute i vattnet, säger hon.

Enkäten bland blivande förstföderskor besvarades av 423 kvinnor, knappt hälften av de tillfrågade. Att så stor andel som 21 procent upplevde svår förlossningsrädsla – definierat som att den påverkar det dagliga livet och medför ökad risk att uppleva själva förlossningen som traumatisk – var en överraskning. Det stämde dock överens med barnmorskornas uppfattning att problemet har ökat på senare år.

– En ökad grad av rädsla korrelerar med lägre tilltro till sin förmåga att hantera förlossningen, så kallad self efficacy, säger Birgitta Salomonsson.

INFORMATION OCH KONTAKT
Fear is in the air – midwives’ perspectives of fear of childbirth and childbirth self-efficacy and fear of childbirth in nulliparous pregnant women av Birgitta Salomonsson.
Linköping University medical dissertations No. 1334.
Avhandlingen läggs fram fredag 14 december 2012 kl 9:00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping.
Opponent är professor Ingela Rådestad, Sophiahemmets högskola, Stockholm.

Birgitta Salomonsson 010 1037794, birgitta.salomonsson@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera