Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Verktyg för bättre stöd till nyblivna föräldrar i Tanzania

Hälsovård efter barnafödande är mindre förekommande än mödra- och förlossningsvård i Tanzania och i många andra låginkomstländer. Sjuksköterskan Columba K Mbekenga har med sin avhandling skapat ett underlag för hur stödet till nyblivna föräldrar kan förbättras. Hon upptäckte också att sociala normer om sexuellt samliv under amningsperioden var en källa till spänning och oro hos föräldrarna.

 

Nyblivna föräldrars synpunkter om sitt behov av stöd och vård efter barnafödande behöver tillvaratas när nya planer för postpartumvård skall göras. Columba K Mbekenga har med sin doktorsavhandling som nyligen försvarades vid Uppsala universitet skapat ett underlag för förbättrat stöd genom att studera hur förstagångsföräldrar upplever perioden efter barnafödsel och vilket stöd de efterfrågar i hälsofrågor. Genom intervjuer och gruppdiskussioner med föräldrar och deras stödpersoner har hon undersökt den särskilt utsatta grupp som bor i låginkomstförort till Dar es Salaam, Tanzania.

Resultaten visar att de nyblivna föräldrarna efterfrågar basal kunskap, information och praktisk handledning i vård av mödrar och barn. De önskar mer kunskap om vård av den nyfödda, hygien, matning och gråt samt mammans näring, hygien och förändringar i kroppen. Papporna kände sig åsidosatta och uteslutna från vården av mor och barn inom familjen och av hälsovården.

Ett av avhandlingens viktigaste resultat är att samlag under amningsperioden uppfattades ha negativa effekter på barnets hälsa. De sociala normerna kräver därför att nyblivna föräldrar ska avstå ifrån sex tills barnet slutat amma, vilket kan vara mellan två och fyra år. Denna långa period av avhållsamhet var en källa till spänning där nyblivna föräldrar kände oro för att få HIV eller någon annan sexuellt överförd sjukdom om deras partner istället hade andra sexuella partners. Att kontrollera sexualitet efter barnafödande var således viktigt för familjens hälsa och för att undvika socialt stigma. Kravet på avhållsamhet var emellertid olika för kvinnor och män. Kvinnor förväntade avstå från sex medan det fanns förståelse för att männen sökte sig till andra partners under amningsperioden. Olika sociala förväntningar på sexuell abstinens, ur jämställdhetsperspektiv, visade att kvinnor framför allt hade en underordnad position.

Förstagångsföräldrar fick stöd både från informella och formella sociala nätverk. Det informella stödet spelade en avgörande roll för att bidra med information, materiella resurser och vägledning i vård av mödrar och barn. De två olika nätverken gav motsägande uppgifter till nyblivna föräldrar, vilket skapade oro, som i sin tur kan påverka familjens hälsa negativt.

Avhandlingen visar på vikten av socialt stöd till nyblivna föräldrar, vilka möter fysiska, sociala och relationsmässiga utmaningar efter barnafödsel. Vidare påvisar den behovet av samverkan mellan hälsovård och informella nätverk, så att de kan komplettera varandra, för att bidra till familjernas hälsa efter barnafödsel.

För mer information, kontakta Columba Kokusiima Mbekenga, tel: 018-611 9665, 076-2800272, e-post: columba.kokusiima@kbh.uu.se
(pratar engelska)

Läs eller ladda ner avhandlingen [Ref 1] från universitetets hemsida.
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera