Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2010

Flickor med autism eller ADHD symtom tas inte på allvar

När flickor med symtom som vid autism eller ADHD söker professionell hjälp inom sjukvården blir de ofta bagatelliserade eller feltolkade. Risken är stor att dessa flickor inte får den hjälp eller det stöd de är i behov av. Därför behövs det mer utbildning på området, och i synnerhet inom den offentliga sektorn. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Avhandlingen handlar främst om 100 flickor som före vuxen ålder besökt läkare med anledning av svårigheter med social interaktion och/eller koncentrationsförmåga i eller utanför skolan. De har i sin tur remitterats till barnneuropsykiatriska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under åren 1999-2001

– Vi kunde se att föräldrarna hade oroat sig för sin dotters beteende eller utveckling redan under de första levnadsåren. De hade också tidigt sökt hjälp men utan att få en riktig diagnos på flickornas problem, säger Svenny Kopp, doktorand på institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

När flickorna sedan fick genomgå en detaljerad psykiatrisk och psykologisk undersökning, visade resultatet att nästan hälften av dem hade autism eller andra autismspektrumstörningar och att lika många hade ADHD som huvuddiagnos. Jämfört med kontrollgruppen av 60 flickor utan allvarliga kända problem var de 100 flickornas förmåga mycket nedsatt inom alla områden som studerades, bland annat psykologiskt, motoriskt och socialt.

Det framkom även att flickorna med autism och ADHD hade ytterligare psykiatriska och utvecklingsneurologiska diagnoser. Till exempel ångest, depression, sociala beteendestörningar, och läs- och skrivsvårigheter var vanliga i båda grupperna. Varannan flicka med autismspektrumstörning eller ADHD hade blivit mobbade, hade stor skolfrånvaro och undvek skolidrott. Studien visade också att flickor med ADHD rökte oftare och mer än kontrollgruppen.

– Resultaten är särskilt oroande mot bakgrund av att dessa flickor, i genomsnitt inte var tungt belastade av sociala missförhållanden och att de, i nästan samtliga fall, hade begåvning inom den så kallade normalvariationen, betonar Svenny Kopp.

Hon drar slutsatsen att flickor med symptom som vid autism eller ADHD symptom inte tas på tillräckligt stort allvar inom sjukvården.
– Det är synd, eftersom det numera finns effektiva behandlingsmetoder både vid autism och ADHD. Det behövs därför mer utbildning om flickor med psykiska problem, sociala interaktionssvårigheter och/eller uppmärksamhetsproblem inom alla samhällets offentliga verksamheter, betonar Svenny Kopp.

FAKTA AUTISM OCH ADHD
Ungefär ett barn på 100 födda har autism och det är vanligare bland pojkar än hos flickor. Typiska symtom är tidigt debuterande (före tre års ålder) stora svårigheter med socialt samspel och rigida, stereotypa beteenden. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, och är en störning i utvecklingen hos barn som ger uttryck i bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. Flera procent av alla barn har ADHD, pojkar oftare än flickor.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi.
Avhandlingens titel: Girls with social and/or attention impairments

Avhandlingen försvaras fredagen den 24 september, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Svenny Kopp, doktorand vid Sahlgrenska akademin och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, telefon 031-342 59 49, mobiltelefon: 0702-26 08 75,e-post: svenny.kopp@vgregion.se

Handledare:
Professor Christopher Gillberg, telefon: 031-3425970, e-post: christopher.gillberg@pediat.gu.se,
Docent Kristina Berg Kelly, telefon: 031-121115, Kristina@bob-kelly.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera