Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2009

Viktigt att oxytocin används rätt vid förlossning

Riktlinjerna för behandling med oxytocin inom förlossningsvården följs inte alltid strikt, vilket kan leda till ökad risk för syrebrist hos barnet vid födseln. Förlossningsläkaren Maria Jonsson har i sin avhandling undersökt riskfaktorer för syrebrist vid förlossningar och disputerar vid Uppsala universitet den 15 maj.

Oxytocin är ett viktigt läkemedel som används under förlossning för att vid behov förstärka värkarbetet. Felaktig behandling kan dock leda till överaktivt värkarbete och tecken på syrebrist hos fostret. Behovet av nyföddhetsvård kan då öka, liksom risken för allvarlig skada hos barnet. Kontinuerlig fosterövervakning rekommenderas därför under behandling med oxytocin.

Maria Jonsson har i sin avhandling undersökt riskfaktorer för utvecklande av syrebrist och huruvida förlossningens slutskede skiljer sig mellan barn som föds med eller utan syrebrist. Undersökningen omfattar 28 486 förlossningar från två förlossningskliniker under perioden 1994-2004.

– Vi fann ett starkt samband mellan tecken på syrebrist vid födseln och överaktivt värkarbete vilket i hög grad var orsakad av felaktig användning av oxytocin, säger Maria Jonsson.

Det var också stor skillnad mellan grupperna vad gäller förekomst av onormala fosterövervakningsregistreringar. En granskning av alla fall med svårare grad av syrebrist med avseende på brister i handläggningen av förlossningen visade bland annat att det förekommit felaktig användning av oxycytin i cirka 47 procent av fallen, mot 13 procent hos kontrollgruppen. Det var också vanligare att adekvat åtgärd inte vidtagits i gruppen med syrebrist – trots avvikelser i fosterövervakningen.

– Visserligen var svår syrebrist ovanligt, det förekom endast hos 0.63 procent, men vi uppskattar att 40-50 procent av dessa fall möjligen hade kunnat undvikas, säger Maria Jonsson.

Resultaten antyder att riktlinjer för oxytocinbehandling och fosterövervakning inte alltid följs, vilket kan resultera i en risk för syrebrist hos barnet vid födseln. Studien visar också att det, trots bra handläggning av en förlossning, inte alltid går att förhindra att barn föds med syrebrist.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Maria Jonsson, tel: 018-55 14 15, mobil: 070-598 73 42, maria.jonsson@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera