Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2009

Tidigare psykisk sjukdom ökar risken för förlossningspsykos

Kvinnor som tidigare varit inlagda för psykisk sjukdom löper en kraftigt ökad risk att drabbas av förlossningspsykos. Svårigheter att varva ner eller sömnproblem kan vara ett första tecken på att en förlossningspsykos är på väg att bryta igenom, visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

– Det här belyser hur viktigt det är att kvinnor med tidigare psykisk sjukdom får extra god omvårdnad i samband med förlossningen och hjälp att sova, säger forskaren Anna Nager, verksam vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM).

Riskfaktorerna för att drabbas av psykos efter en förlossning har tidigare varit svåra att studera. Det krävs ett mycket stort antal kvinnor för studierna eftersom sjukdomen, till skillnad mot förlossningsdepression, är relativt ovanlig. Ungefär 1 kvinna/1000 förlossningar drabbas.

Genom att sammanlänka flera olika register från 1973 och framåt har läkaren Anna Nager kunnat studera ett antal olika faktorer som påverkar insjuknandet i förlossningspsykos. I sin doktorsavhandling visar hon bland annat att hög ålder hos modern, att inte bo tillsammans med pappan till barnet, för tidig födsel och akut kejsarsnitt ökar risken för psykos efter förlossningen. Den absoluta riskökningen för dessa faktorer var dock liten.

Tidigare psykisk sjukdom visade sig däremot vara en mycket kraftig riskfaktor. Cirka 35 procent av kvinnorna som vårdades för psykos efter förlossning hade varit inlagda för psykisk sjukdom inom två år innan de fick barn. Anna Nager fann samtidigt att risken för inläggning på sjukhus på grund av psykos efter en förlossning minskade kraftigt under 90-talet, det vill säga under samma period som antalet psykiatriska bäddar i slutenvården minskades. Det här är oroande menar hon:

– Kvinnor med psykos efter förlossning bör inte skötas i öppenvård eftersom risken är stor att de skadar både sig själva och barnet. Tyvärr finns det en risk att de här kvinnorna hamnar mellan stolarna, eftersom de varken passar in på en psykiatrisk klinik eller på en förlossningsavdelning. Det bästa vore om det fanns utarbetade rutiner på sjukhusen med ett eget rum och kunnig personal där kvinnan kunde vårdas tillsammans med sitt barn.

Anna Nager har även följt upp de kvinnor hon studerat för att se på risken att insjukna på nytt i psykisk sjukdom. Det visade sig att inläggningsfrekvensen på grund av psykisk sjukdom åren efter förlossningspsykosen var mycket hög. Högst var risken under de första fem åren efteråt, men även 20 år efter förlossningspsykosen hade de här kvinnorna en så stor risk för inläggning som 20 procent per år.

– Eftersom den höga siffran gällde även för kvinnor som inte varit inlagda på grund av psykisk sjukdom innan, kan man spekulera i om förlossningen triggar igång en kronisk psykisk sjukdom hos vissa känsliga kvinnor, som annars skulle ha förblivit friska, säger Anna Nager.

Avhandling: Postpartum Psychosis and the Association with Sociodemographic and Obstetric Factors, Anna Nager, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, CeFAM.


För ytterligare information, kontakta:

Anna Nager, forskare och ST-läkare i allmänmedicin
Tel: 0707422317
E-post: anna@nager.net,

Daphne Macris , informationsansvarig, CeFAM
Mobil: 073-91 45 245
E-post: daphne.macris@sll.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera