Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Ångestens Janusansikte

Curt Andersson presenterar i sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap “Ångest i organisationen – möten mellan konsult och organisation” ett panorama över ångestforskningen ur ett individ-, grupp och organisationsperspektiv. I avhandlingen skildras en organisationskonsults möten med två företag och den dynamiska process som uppstår. Det beskrivs hur ångesten eskalerar som en följd av att ledare och övriga anställda har mycket olika syn på organisation, ledarskap och hur arbetet i praktiken bör utföras.


En konsultstrategi var att genomföra utvecklingsinsatser med utgångspunkt från aktörernas arbetsotillfredsställelse och ångestupplevelser. Ångesten skulle tydliggöras och utnyttjas som en “hjälpmotor” för att åstadkomma utveckling och förändring.
I det ena fallet påbörjades en förändringsprocess varvid ångesten blev en drivkraft mot att åstadkomma förändring. I det andra fallet förnekades ångesten av aktörerna och den blockerade därmed organisationens handlings- och förändringsförmåga.
Det framgår av studien att ångest kan utnyttjas som en drivkraft mot förändring men att den lika gärna kan blockera och förlama. Organisationskonsultens mest framträdande roller är ångestreducerarens och den temporäre ledarens. I avhandlingen relateras även det dilemma som uppstår i organisationer då Human- Resourcefunktioner (personalstaber) minimaliserats i “effektivitetens tecken”.
Avhandlingens praktiska bidrag visar att det finns all anledning att lägga kraft på att skapa en god och djup interaktion på arbetsplatsen samt att ångest konstruktivt hanterad kan bli en drivkraft till förändring.
Avhandlingens teoretiska bidrag tydliggör att anställdas föreställningar, “organisationsbilder”, om olika organisationsfenomen kan vara kraftigt avvikande från varandra vilket fokuserar såväl ångest som ångestbärare.
Det ofullbordade samtalet och det institutionaliserade tigandet kan dessutom medföra oanade och destruktiva effekter i organisationen.
Författare: Curt Andersson, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Avhandlingens titel: Ångest i organisationen – möten mellan konsult och organisation.
Handledare: Docent Svante Leijon, Handelshögskolan, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet.
Disputation: Fredagen den 21 oktober 2005, kl. 13.15 i sal 10, Vasaparken, universitetsbyggnaden Göteborgs universitet.
Opponent: Docent Bo Enquist, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
Kontakt: curt.andersson@htu.se 0521-264043, 031-685955, 031-685392, 0701-105198

Kontaktinformation
Marianne Andersson
Byrådirektör
Kansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera