Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2004

EU:s miljöstöd under luppen: Mer demokrati kan ge effekt

Hur ser man bäst till att EU:s agrara miljöstödspolitik går från ord till handling? Anders Larsson vid SLU i Alnarp menar att det bör ske i närmare dialog med jordbrukarna. Mer pengar är inte tillräckligt. En förbättrad demokrati på olika nivåer skulle i stället kunna öka miljöpolitikens effektivitet.

När jordbrukslandskapet ska planeras måste man ta hänsyn till enskilda markägare och brukare. Det behövs en mer dialoginriktad planering än i tätorterna. Landskapsarkitekten Anders Larsson, SLU Alnarp, har i sitt doktorsarbete granskat EU:s agrara miljöstödspolitik och speciellt studerat hur väl generella målsättningar omsätts i konkreta handlingar.

Han har visat på kvaliteter och brister i nuvarande jordbrukspolitiska system bland annat genom en fallstudie i Vallåkra i Skåne.

Anders Larsson fann att nuvarande ekonomiska styrmedel och generella miljöstödsprogram behöver kompletteras. Dels behövs en mer effektiv lagstiftning för miljöproblem som inte kan hanteras på frivillig väg eller på lokala och regionala beslutsnivåer. Det gäller exempelvis för att minska användning och utsläpp av miljöfarliga ämnen. Dels skulle alternativa organisations- och beslutsnivåer behöva inrättas för sådana miljöåtgärder som bara kan hanteras effektivt på det lokala och regionala planet. Det kan handla om att bevara, restaurera och nyanlägga viktiga platsspecifika biotoper.

De svenska jordbrukarnas autonomi har successivt urholkats ända sedan de stora skiftesreformerna på 1800-talet, vilket är oroväckande ur demokratisynpunkt. Jordbrukarna borde, enligt Anders Larssons undersökningar, få större inflytande i miljöstödspolitiken. Man måste emellertid också lyssna på de brukare som inte är intresserade av att delta i olika miljöstödspolitiska program. Den främsta utmaningen ligger således i att försöka nå målen om ökad miljöeffektivitet utan att ytterligare inskränka på jordbrukarnas autonomi.

Landskapsarkitekt Anders Larsson, Institutionen för landskapsplanering Alnarp, SLU, försvarar fredagen den 23 april 2004 kl. 10.00 sin avhandling för agronomie doktorsexamen med titeln: Landskapsplanering genom jordbrukspolitik – en kritisk granskning av EU:s agrara miljöstödspolitik ur ett planeringsperspektiv.
Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU, Alnarp.
Opponent: AgrD Magnus Ljung, SLU.

Kontaktinformation
För mer information: Anders Larsson, 046-15 22 64, Anders.Larsson@lpal.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera