Artikel från Vetenskapsrådet
7 januari 2002

Hälsa och medicin i fokus för ny genusforskningBiologi och kultur, mansideal och förlossningstrend

Vetenskapsrådet satsar drygt 3 miljoner kronor på sju nya genusforskningsprojekt inom området medicin, vård och hälsa. Behovet att utveckla ett genusperspektiv inom medicinsk forskning är stort. Till skillnad från humaniora och samhällsvetenskap, som har nått längre inom genusforskningen, behöver medicinområdet extra stöd i detta.

Beviljade nya projekt

1. I spänningsfältet mellan biologi och kultur – en tvärvetenskaplig studie av könskonstruktioner vid depression
Anne Hammarström, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet – Medel: 585 000 kr
2. Förkroppsligande, maktlöshet och levnadsvillkor. Studiet av kvinnor och män sjukskrivna för utbredd smärta och trötthet
Sven Ingmar Andersson, Institutionen för psykologi, Lunds universitet – Medel: 650 000 kr
3. Ökad restriktivitet eller fri abort? Debatt mellan två abortlagar, 1938 till 1974
Lena Lennerhed, Avd för idéhistoria, Södertörns högskola – Medel: 360 000 kr
4. Att föda i senmodernitet. Kvinnor som väljer kejsarsnitt. Interaktionen mellan nya förhållningssätt till kroppen och den medicinska praktiken.
Diana Mulinari, Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet – Medel: 650 000 kr
5. Patienter med bakgrund av övergrepp. Upplevelser av vårdkontakter och offerblivande processer ur könsperspektiv.
Barbro Wijmaa, Avd Medicinsk Kvinnoforskning, Hälsouniversitetet, Linköping – Medel: 650 000 kr
6. Den sjuke mannen. Om mansideal, sjukdomsföreställningar och maskulina identiteter i efterkrigstidens Sverige.
Roger Qvarsell, Institutionen för Tema, Linköpings universitet – Medel: 180 000 kr
7. Samband mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro och arbetsmarknadens horisontella könssegregering
Kristina Alexandersson, Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet- Ettårigt bidrag: 100 000 kr

Kommittén för genusforskning
Genusforskning är forskning som problematiserar förhållandet mellan könen och vetenskapligt undersöker hur rådande könsrelationer och -roller i samhälle och privatliv uppkommit, vidmakthålls, förändras, uttrycks och påverkar. Kommittén för genusforskning är direkt underställd Vetenskapsrådets styrelse och har till uppgift att främja, stödja och informera om forskning med genusvetenskaplig inriktning.
Totalt finns 10 miljoner kronor till genusforskning för år 2002 men det mesta är redan uppbundet av pågående projekt.
På www.vr.se finns mer information om Vetenskapsrådets genuskommitté och dess arbete (
Gå in på Ämnesövergripande/Genusforskning).

Ytterligare information kan ges av
Birgitta Lindencrona, sekreterare i kommittéen
08-546 44 148 /
e-post birgitta.lindencrona@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera