Tema

Duckade Sverige för Nazityskland?Ny bok om Sveriges agerande under andra världskriget

Tyska soldattransporter genom Sverige. Export av järnmalm och kullager till Nazityskland. En restriktiv flyktingpolitik och en fåordig press. Få företeelser i svensk historia har i efterhand väckt sådan kritik som agerandet under andra världskriget. Men så har det inte alltid varit. Under många år ansågs neutralitetspolitiken ha varit förnuftig. ”Vi har gjort vårt. Vi har fört kampen på vårt sätt”, som statsminister Per Albin Hansson uttryckte saken 1945. Varför har bedömningarna skiftat? Kan man i efterhand avgöra om Sverige agerade ”rätt” eller ”fel”?

Samhälle & kultur

FRAMTIDENS FÖRORT – mötesplats eller slagfält?Gringonumret ute nu

Massmedier och politiker framställer ofta förorterna som Sveriges problembarn. Men förorterna är också mötesplatser och marknadsplatser för överlevare från världens alla hörn. Vart är förorterna på väg – kommer de onda eller goda cirklarna att vinna? I framtidens förort blir befolkningen allt yngre och fler skaffar sig en högre utbildning – vilka konsekvenser får det? Är framtidens förort en mötesplats eller ett slagfält?

Samhälle & kultur

Kvinnor tjänar mindre än män trots “överutbildning”Ny arbetsrapport från Institutet för Framtidsstudier

I arbetsrapporten 2007:8 “Wage differences between women and men in Sweden – the impact of skill mismatch.” visar forskarna Mats Johansson och Katarina Katz att det är vanligare att kvinnor har en högre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (överutbildning), medan män i högre utsträckning än kvinnor har en lägre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (underutbildning). I studien undersöks i vilken utsträckning denna över- och underutbildning påverkar könslönegapet och skillnader i utbildningsavkastning i Sverige mellan 1993 och 2002.

Samhälle & kultur

Etik, genetik och politikNytt nummer av Framtider, 22007

”Vi föds som original. Hur kommer det då sig att vi dör som kopior?” – frågade Edward Young 1759. År 2007 är det kanske dags att revidera frågeställningen då genteknik och genetik öppnat oanade möjligheter för både människor och andra organismer. Samtidigt väcks en rad frågor och farhågor: Kommer vi i framtiden att se en ”gendesignad” överklass? Är föräldraskap endast en fråga om vem som är genetisk förälder? Och vem äger egentligen framtidens genresurser?

Natur & teknik

Institutet för Framtidsstudier och SNS inbjuder till konferens:Vem skall styra framtidens sjukvård?Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård

Sjukvården befinner sig ständigt i den politiska hetluften. Samtidigt är politikernas roll i vården kontroversiell. Vissa anser att landstingen bör läggas ned. Andra – bl a den statliga Ansvarskommittén – att de bör slås samman till regioner. Men kan sjukvården styras politiskt? Hur styrs den idag? SNS presenterar i samarbete med Institutet för Framtidsstudier den nya boken ”Vem styr vården?” där framstående forskare från olika områden ger sin syn på den svenska sjukvårdens styrning och dess svårigheter. En rad aktuella sjukvårdspolitiska frågor tas upp, som primärvårdens roll, patientens svaga ställning och den fragmentariska vårdkedjan för äldre.

Samhälle & kultur

FRAMTIDSFOKUSEuropadagen den 9 maj Finns det någon framtid för en europeisk social modell?

Efter det att både Frankrikes och Nederländernas befolkningar sagt nej till den nya EU-konstitutionen har den sociala dimensionen av den europeiska integrationen kommit alltmer i fokus.Europas politiska ledare tycks ha insett att det kommer att saknas politiskt stöd för en fortsatt ekonomisk och politisk integration så länge som den inte kan kombineras med social trygghet. Det faktum att EU nu har 27 medlemsländer har skapat ökad osäkerhet kring den framtida sociala och ekonomiska utformningen av unionen. I det sammanhanget har blickarna riktats norrut mot de nordiska länderna som goda exempel på att det går att nå ekonomisk tillväxt trots sociala åtaganden och stora välfärdsstater. Men finns det någon grund för en optimistisk syn på en europeisk social och ekonomisk modell? Och finns det något verkligt hållbart i de nordiska erfarenheterna? Institutet för Framtidsstudier ordnar tillsammans med tyska Friedrich Ebertstiftelsen och deras Stockholmskontor ett Framtidsfokus kring den europeiska sociala modellens framtid. Vi vill presentera fakta om den Europa och Norden och diskutera vad som är hållbart inför framtiden. Vi tar också hjälp av tyska och nordiska forskare och experter för att få nya perspektiv på frågan om den svenska och nordiska modellens relevans.

Samhälle & kultur

PRESSMEDDELANDE FramtidsfokusKlimatet och naturresurserna i en värld av snabb ekonomisk tillväxt

Miljövårdsberedningen har genomfört en framtidsstudie av tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv. Rapporten pekar på stora utmaningar att klara efterfrågan på odlad jord, skogsråvara, färskvatten, fisk och energiresurser utan att erodera de ekosystem som är basen för fortsatt utveckling och välfärd. Nu vill Institutet för Framtidsstudier, Miljövårdsberedningen, Stockholm Environment Institute och Stockholms Resilience Center presentera resultatet och diskutera hur vägen framåt kan se ut: vilka strategier är möjliga och lämpliga på lokal, nationell och internationell nivå?

Samhälle & kultur

PRESSMEDDELANDEInbjudan till FramtidsfokusKärlekens roll för äldrevården – från veckopeng till pension.Hur fördelas resurserna mellan generationerna?

Den åldrande befolkningen gör att mönstren för överföringar mellan generationer måste anpassas till ett samhälle med alltfler äldre som är beroende av de yngres arbete. I Sverige sker överföringarna till stor del genom offentlig sektor, men kapitalmarknader och privata överföringar inom familjen är också viktiga för hela ekonomins funktion. Dessa överföringar påverkar också varandra: veckopeng (och andra barnutgifter) konkurrerar med dagens pensioner men kommer även att påverka framtida pensioner och skattebas. Banden mellan generationer kommer att påverka dessa överföringar medan kärlek inom en generation påverkar den framtida. Vi presenterar några preliminära resultat från ett forskningsprojekt inriktat på att bättre förstå dessa samband.

Samhälle & kultur

Ny prognos: Europas andel av global BNP halveras

Europas andel av global BNP halveras. Det är slutsatsen i en rapport till EU kommissionen som utarbetats vid Institutet för Framtidsstudier. Orsaken är den svaga demografiska utvecklingen i Europa i kombination med en allt snabbare ekonomisk utveckling i tidigare utvecklingsländer där befolkningstillväxten nu koncentreras till den arbetsföra delen av befolkningen.

Samhälle & kultur

Inbjudan till FramtidsfokusUngas framtidsvägar – möjligheter och utmaningar

Unga människors tilltagande etablerings- och försörjningsproblem är en av de viktigaste frågornaidag och inom en överskådlig framtid. Hur ser framtiden ut för de unga vuxna som under en period stått utanför arbetsmarknaden? Arbetsmarknaden för äldre tonåringar har blivit mycket begränsad – vilken roll har arbetsmarknadspolitiken i relation till gymnasieskolan? Polariseringen och framväxten av ett etniskt delat samhälle har tilltagit under 1990-talet – vad betyder det för ungdomarsutbildnings- och arbetsmarknadsetableringar?

Samhälle & kultur

Kommer jorden att gå under av klimatförändringar eller en kometkollision?

I årets första nummer av Framtider tar vi upp klimat och miljöfrågor. Vilka blir t.ex. hälsoeffekterna på lång sikt av ständiga översvämningar och värmeböljor? Kan man sammankoppla väderprognoser med sjukvårdsresurser?Solsystemet kan verka fridfullt just nu men är i själva verket en våldsam plats. Hur är vår beredskap för en eventuell kollision med en komet? Kommer jorden att träffas av asteroiden Apophis redan år 2029 snarare än 2036?

Samhälle & kultur

Ny rapport från Institutet för FramtidsstudierFramtidens samhälle nr 4:Den kreativa staten, Framtidspolitiska tendenser

Antologin består av studier som söker fånga tendenser i samtidens stat och politik som berör frågor som har stor betydelse eller kan antas få allt större betydelse framöver. Frågor som det hållbara samhället, skattesystemet, innovationspolitiken, gentekniken, den kommunala sektorn, det partipolitiska landskapets förändring, och de nya krav som offentliga organisationer konfronterar. Författarna är forskare intresserade av politisk samtidshistoria och statens organisation.

Samhälle & kultur

Framtidsfokus”Övervakningssamhället” – hot eller löfte?

På senare tid har en rad kontrollåtgärder föreslagits och delvis införts. Buggning och datalagring är ett par exempel. Vanligen motiveras dessa kontrollåtgärder av nya hot i form av organiserad brottslighet och terrorism. Men är den tilltagande övervakningen och registreringen av medborgarna förenlig med rättssamhället? Måste vi vänja oss vid att vara övervakade? Och vilka nya hot står vi egentligen inför? Hur görs avvägningen mellan kontrollåtgärder och personlig integritet? Kan den ökade kontrollen och övervakningen i sig vara ett hot, eller är det snarare så att kritikerna av nya och moderna kontrollmedel målar upp osanna skräckbilder av ett framtida övervakningssamhälle?

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet