Man i vit rock och hätta på huvudet sitter och tittar i mikroskop
Bild: Lucas Vasques, Unsplash
Artikel från Vetenskap och Hälsa

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den vanliga formen av hiv kallas hiv-1. Men det finns även en mildare variant, hiv-2. Och de som har infekterats av båda tycks få en långsammare sjukdomsutveckling. Kanske kan detta fynd bidra till bättre vaccin framöver, hoppas forskare.

I början av 1980-talet började hiv-pandemin spridas över världen och i mitten av decenniet sågs de första fallen av utvecklad aids dyka upp i västra Afrika.

Då upptäckts en ny variant av viruset. Den första varianten fick heta hiv-1 och nästa fick namnet hiv-2. De som smittats med hiv-2 utvecklar infektioner och aids på nästan identiskt samma sätt som vid hiv-1, men sjukdomsförloppet vid den andra varianten tar ungefär dubbelt så lång tid.

4 700 personer har följts

Hiv-2 har sitt ursprung från apor i Västafrika och är främst spritt i Guinea Bissau.

– En tänkbar förklaring kan vara det utdragna krig som tidigare härjade i landet och de blodtransfusioner, skador och ökad smittspridning som kommer med krig, säger Hans Norrgren, forskare i infektionssjukdomar vid Lunds universitet.

Han bodde i Guinea Bissau under några år i början på 1990-talet och inledde då, tillsammans med andra, en studie på 4 700 personer. Dessa personer har därefter följts under 20 års tid.

Svårt att studera hiv-2

Ungefär fem procent av studiedeltagarna bar på hiv-2 från början eller infekterades under studiens gång. Sjukdomen är svår att studera eftersom den tar lång tid att utveckla. Virusmängderna i blodet är också låga.

Forskarna hade dock hunnit få ingående kunskaper om symtom och sjukdomsförlopp innan bromsmedicinerna började användas i Guinea Bissau i mitten av 2000-talet. Men när det gäller symtomfria personer med hiv-2 har rekommendationerna inte varit helt tydliga.

– Att det tagit så lång tid beror dels på att man länge underskattade sjukdomens dödlighet. Våra resultat visar dock tydligt att nästan alla med hiv-2 förr eller senare utvecklar sjukdomssymtom.

Dubbelinfektion bromsar sjukdomsförloppet

I sina studier upptäckte forskarna att det finns en immunologisk mekanism som bromsar sjukdomsförloppet. Det händer om en person blir dubbelinfekterad, det vill säga får båda hiv-varianterna.

– Eftersom vi har kunnat följa våra hiv-2-smittade i över två decennier ser vi att de som först fått hiv-2 och där­efter smittats med hiv-1 har en långsammare sjukdomsutveckling än de som endast har hiv-1, säger Fredrik Månsson, forskare i kliniska infektionssjukdomar vid Lunds universitet.

– Det skulle kunna bero på någon typ av korsimmunitet som gör att de får vissa antikroppar och därmed ett mildare sjukdomsförlopp.

Kan bidra till bättre vaccin

Det är klart intressant, menar forskarna, med tanke på svårigheterna att hitta ett effektivt hiv-vaccin. Under årens lopp har flera vacciner kommit, men de flesta har varit en stor besvikelse och ingen har haft mer än en 30-procentig skyddseffekt mot nya infektioner.

– Hade vi kunnat förstå vad som låg bakom den bromsande effekten hos dubbel­infekterade kanske det skulle kunna bidra till att utveckla ett mer effektivt vaccin, säger Fredrik Månsson.

Hiv-2 blir mindre och mindre vanligt i Västafrika och i Sverige finns bara ett fåtal fall. Även när det gäller hiv-1 är den inhemska smittan i Sverige låg och det finns nu en effektiv kontroll genom före­byggande behandling av risk­grupper. Huvuddelen av de som smittas får smittan utomlands, genom sexuella kontakter.

Hiv hänger med hela livet

Hiv, humant immunbristvirus, är ett så kallat retrovirus vars arvsmassa integreras i den mänskliga arvsmassan. En hivinfektion läker därför inte ut spontant, utan den som har infekterats med hiv bär på viruset resten av livet. Viruset bryter gradvis ner kroppens immunförsvar vilk­et gör en mottaglig för andra infektioner. Utan behandling kan kroppen inte längre bekämpa infektionerna och personen utvecklar förvärvad immun­brist eller aids, “aquired immuno­deficiency syndrome”.

Idag saknas bot mot hiv men modern behandling med bromsmediciner gör att man effektivt får kontroll över viruset och förhindrar sjukdomsutveckling. Utan påvisbart virus i blodet finns inte längre någon risk för sexuell smitta och personen kan leva ett normalt liv.

Hiv är mycket mutationsbenäget vilket innebär utmaningar vad gäller behandling och som kräver god följsamhet, för att förhindra resistensutveckling. Det är även ett problem vid vaccin­utveckling där skyddande vaccin bör täcka de olika varianterna av hiv som uppkommer efter hand som viruset förökas och muterar i bäraren.

Källa: Vetenskap & Hälsa

Detta är en artikel från Vetenskap & Hälsa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera