Malmö, med Turning Torso i bakgrunden. Bild: Pontus Ohlsson/Unsplash
Artikel från Vetenskap och Hälsa

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om Malmö skulle införa förbud mot bilar som släpper ut kvävedioxid över ett visst gränsvärde kan det spara 28 människoliv, förhindra åtta barn från att få astma och nio gravida från att få högt blodtryck. Anledningen är den hälsopåverkan som luftföroreningar har.

Miljözoner, eller lågutsläppszoner, är områden där de mest förorenande fordonen regleras. Vanligtvis innebär det att fordon med utsläpp över ett visst gränsvärde inte får köra i området.

Förhindra dödsfall och astma hos barn

– Miljözoner finns på olika nivåer där vi har räknat på klass två, där man begränsar vilken typ av bilar som får köra i staden. Bilar registrerade efter 2015 klassas som euro 6 – vilket innebär att de har mindre utsläpp av kvävedioxiden än bilar med en lägre euroklassning, säger Anna Oudin, forskare på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Om alla bilar i Malmö skulle klassas som euro 6, och därmed klarar miljözon två, skulle i genomsnitt kvävedioxiden minska med 13,4 procent. Detta skulle på befolkningsnivå kunna förhindra mellan 9–26 dödsfall årligen. Enligt studiens beräkningar skulle 12 sjukhusinläggningar av luftvägssjukdomar, 8 fall av astma hos barn och 9 fall av högt blodtryck under graviditeten kunna undvikas årligen i Malmö.

Gränsvärdena ingen säker nivå

Även om Malmö klarar de flesta av EU:s luftkvalitetsnormer, är gränsvärdena en kompromiss mellan Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer och EU:s värden. Gränsvärdena ska ge EU-medborgarna skydd mot höga nivåer av luftföroreningar, men enligt Anna Oudin utgör de ingen säker nivå. Hon menar att inget tyder på att hälsoeffekter försvinner bara för att exponeringsnivåerna ligger under gränsvärdet utan tvärtom – det finns negativa effekter även på nivåer som ligger under EU:s värde. Bara i Sverige dör flera tusen personer i förtid till följd av luftföroreningar.

– WHO har nu gått ut med nya, mycket lägre, riktlinjer och det pågår även ett arbete inom EU att sänka sina värden. Normerna för luftkvalitet speglar inte vad som är bra ur en hälsosynpunkt. Den här studiens resultat tyder på att genom att införa en miljözon klass två i Malmö skulle skulle hälsan i staden förbättras avsevärt, avslutar Anna Oudin.

Text: Åsa Hansdotter, Vetenskap & Hälsa

Artikeln är tidigare publicerad av Vetenskap & Hälsa.

Vetenskaplig artikel:

Estimated public health benefits of a low-emission zone in Malmö, Sweden

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera