Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler äldre lever med långvariga hälsoproblem och känner sig ensamma. Ny forskning visar att samtalsstöd kan bli ett startskott för att må bättre och hitta glädje i tillvaron.

Det ökande antalet äldre som lever med långvariga hälsoproblem och den ökade digitaliseringen av samhället ställer nya krav på dagens – och framtidens – vård och omsorg.

Tidigare forskning visar att många äldre personer känner sig ensamma, övergivna och lämnas utan stöd i att hantera sin livssituation och sitt mående. En metod som erbjuder samtalsstöd till äldre har nu studerats vid högskolan i Skövde.

Metoden kallas Reflekterande KRAFT-Givande Samtal, och innehåller även en digital applikation.

Regelbundna samtal

I projektet har äldre personer fått regelbundna samtal i hemmet med legitimerad vårdpersonal som är utbildad i samtalsmetoden. Samtalen syftar till att ge dem stöd för att klara av sin livssituation och styra livet mot det som ger glädje och mening.

Det här står KRAFT för:

K – Konstatera den faktiska situationen, R – Reflektera över möjligheter och val, A – Ansvarstagande från “man” till “jag”, F – Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet, T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv.

Källa: Högskolan i Skövde

Äldre mådde bättre

Resultatet visar att samtalen har positiva effekter i form av en upplevd minskad inverkan av hälsoproblem i dagligt liv. De äldre personerna kände ett ökat välbefinnande efter varje enskilt samtal, men också efter interventionen som helhet. Samtalen beskrivs som ett startskott som ger en skjuts i rätt riktning mot det som ger glädje och mening i livet.

Tanken är också att en digital app, egenKRAFT, ska stödja de äldres motivation och reflektion. Men viljan att använda appen, hälsoproblemens inverkan och vårdpersonalens förmåga att ge stöd vid användandet visade sig utgöra hinder.

Ger stöd som behövs

Forskning visar att samtalsmetoden är en möjlighet att utifrån ett personcentrerat arbetssätt ge det stöd som äldre personer efterfrågar och behöver i sin livssituation. Samtalen främjar också ett hälsosamt åldrande.

– Förhoppningen är att min forskning ska bidra till att öka kunskapen om betydelsen av samtal på livsvärldsteoretisk grund för äldre personers hälsa och välbefinnande. Jag hoppas också att avhandlingen kan bidra med kunskaper vid implementering av välfärdsteknik och förutsättningarna för äldres delaktighet i det digitaliserade samhället, säger Cecilia Åberg som skrivit en avhandling om samtalsmetoden.

Avhandlingen:

”Att sträva efter mening i en krympande värld – Äldre personers erfarenheter av Reflekterande KRAFT-givande samtal inklusive ett digitalt verktyg”, Högskolan i Skövde.

Kontakt:

Cecilia Åberg, adjunkt i omvårdnad, institutionen för hälsovetenskapervid Högskolan i Skövde, cecilia.aberg@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera