Vatten forsar över stenar i naturligt vattendrag i
Byssjan, ett biflöde i Umeälven. Bild: Åsa Widén
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det går att genomföra åtgärder i reglerade älvar som ger mer miljövänliga flöden, med bara små förluster i vattenkraftsproduktion. Genom ekologisk reglering av flödet kan vissa av de reglerade vattendragens ekosystem återskapas och biologisk mångfald bevaras.

Flöden och vattenstånd förändras när vattenkraftverk och dammar byggs, vilket förändrar förhållanden och förutsättningar för liv i ett reglerat vattendrag. Vattenkraftverken hindrar också fiskars vandring till och från lekplatser där de fortplantar sig. Regleringen gör att vattenflöden och vattenstånd skiftar snabbt (så kallad korttidsreglering) och orsakar stress och störningar för alla arter i och vid vattendragen.

Miljöanpassning av älvar utan påverkan på kraftproduktion

Ett forskarteam från Umeå universitet har gjort fältstudier i Umeälven och kan presentera 28 scenarier med ekologisk reglering som visar miljönyttor och påverkan på produktion av elektricitet.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger huvudförfattaren Åsa Widén, som nyligen har doktorerat på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Forskningsresultaten är viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag. Resultaten är relevanta eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.

Beräknar nytta och kostnader av miljöåtgärder

Hon förklarar vidare det är ovanligt med resultat av miljöåtgärder där både kostnader och miljönytta kvantifierats. Som exempel skulle ett nolltappningsförbud (krav på ett minsta ständigt flöde genom kraftstationerna) kombinerat med spill på 1–12 procent av det genomsnittliga årliga flödet till torrfåror leda till en förlust på 2,1 procent av den årliga elproduktionen. Om man lägger till fiskvägar skulle förlusten öka till 3,1 procent per år. Resultaten omfattar inte påverkan på balans- och reglerkraft.

Åsa Widen har utfört studien tillsammans med Roland Jansson, Birgitta Malm-Renöfält, Erik Degerman och Dag Wisaeus.

Vetenskaplig artikel:

Environmental flow scenarios for a regulated river system: projecting catchment-wide ecosystem benefits and consequences for hydroelectric production. Widén, Å., Malm Renöfält, B., Degerman, E., Wisaeus, D., och Jansson, R., Water Resources Research

Kontakt:

Roland Jansson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, roland.jansson@umu.se

Åsa Widén, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå, asa.widen@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera