Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns flera fördelar med ultraljudsbehandling mot prostatcancer, menar forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En är precisionen, ultraljud riktas enbart mot själva tumörområdet inne i prostata. Målgruppen är män med prostatacancer utan metastaser.

Akademiska blir första sjukhuset i Sverige med att införa högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, som potentiellt botande behandling mot prostatacancer. Metoden innebär att tumörvävnad bränns bort med ultraljud riktat enbart mot själva tumörområdet inne i prostata. Behandlingen startar efter årsskiftet inom ramen för en klinisk studie.

– En fördel är precisionen, att ultraljudsbehandlingen kan riktas bättre mot tumörer i prostata jämfört med exempelvis strålbehandling. Det innebär att man enbart behandlar själva tumörområdet och kan undvika större områden med de komplikationsrisker detta innebär. En annan fördel är kortare vårdtid. Behandlingen ges under narkos, men kan göras i dagkirurgi vilket innebär att patienten kan gå hem samma dag eller någon dag efteråt, säger Michael Häggman, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset.

Mindre risk för inkontinens och impotens

Högintensivt fokuserat ultraljud (HIFU) är en potentiellt botande behandling. Det är en slags fusionsteknik som innebär att operatören, guidad av magnetkameraundersökning, fusionerat med ultraljud, får bilder av tumörens storlek och placering. Högintensivt ultraljud riktas och fokuseras från en sond i ändtarmen, mot de områden i prostata som ska behandlas. När ultraljudsenergin koncentreras ger den upphov till hetta som dödar tumörvävnaden.

Målgruppen är män med prostatacancer utan metastaser, där magnetkamera och vävnadsprover påvisat tumör bara på få ställen inom prostatan. Syftet med studien är att jämföra långsiktiga medicinska och livskvalitetsmässiga effekter med kirurgi.

HIFU är en av tre så kallade fokala behandlingar mot prostatacancer vid sidan av kryoterapi och IRE (Irreversible elektroporation). Samtliga är relativt nya behandlingsmetoder som fokuseras lokalt på tumören. Jämfört med traditionellt botande behandlingar (borttagande av prostata och strålbehandling) bedöms dessa, mer lokala behandlingar, minska risken för biverkningar på frisk, intilliggande vävnad och komplikationer såsom inkontinens och impotens.

Fokala behandlingar mot prostatacancer

IRE (Irreversible elektroporation), en metod som innebär att man dödar cancerceller med elektricitet. Pulsande elektiska fält riktas mot tumörområdet via mm-grova nålar som sticks in i prostatan genom bäckenbottnen. De gör cellmembranet genomsläppligt varpå nanostora porer tar kål på cancercellen. Det uppstår ingen värme vid behandlingen vilket gör att den yttre uppbyggnaden av cellen förblir opåverkad. De friska cellerna kan så att säga växa, och organfunktionen bibehållas. På Akademiska sjukhuset behandlas patienter med bukspottkörtelcancer och vissa andra tumörformer (dock inte prostatacancer) med IRE.

Kryo (frysbehandling av cancerceller). Metoden innebär att man under operation fryser prostatan via millimetergrova nålar som sticks in i prostatan genom bäckenbottnen och därefter tinar upp den i syfte att förstöra cancerceller. I Sverige erbjuds kryoterapi som behandling mot prostatacancer endast på ett fåtal platser, bland annat vid Skåne universitetssjukhus i Lund. Metoden används också för hudcancer och levermetastaser och njurcancer.

HIFU (Högintensivt fokuserat ultraljud). Metoden innebär att operatören, guidad av magnetkameraundersökning, fusionerat med ultraljud, får bilder av tumörens storlek och placering. Högintensivt ultraljud riktas och fokuseras från en sond i ändtarmen, mot de områden i prostata som ska behandlas. När ultraljudsenergin koncentreras ger den upphov till hetta som dödar tumörvävnaden.

– Den nya ultraljudsbehandlingen lämpar sig bäst för två patientgrupper. En är män som ännu inte behandlats för sin prostatacancer där ökande risk för spridning kan förväntas över tid. I dag är det vanligt att de erbjuds så kallad aktiv övervakning, det vill säga att man väntar med behandling och följer upp tumören regelbundet, då hittillsvarande botande behandlingsmetoder (operation eller strålning) är behäftade med stor påverkan på livskvalitet.

– Den andra gruppen är män som strålbehandlats men fått återfall. De har ofta en kraftigt förminskad prostata efter strålbehandlingen, berättar Michael Häggman.

Att Akademiska sjukhuset nu är redo att ta detta steg, menar han hänger samman med den medicintekniska utvecklingen, särskilt framsteg inom bilddiagnostik, som underlättar urvalet av patienter. Nya tumörmarkörer kan också spela in. Enligt Michael Häggman är detta mycket viktigt, inte minst eftersom PSA-screening sannolikt kommer att införas på sikt vilket kommer att öka upptäckten av misstänkt cancer i prostata.

Kontakt:

Michael Häggman, överläkare i urologi vid Akademiska sjukhuset, michael.haggman@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera