Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2018

Fiske kan ge samma effekter på kustfisk som övergödning

Fiske kan påverka kustens fiskbestånd på liknande sätt som övergödning; genom att rovfiskar som abborre missgynnas medan till exempel mört gynnas. Åtgärder som stärker rovfiskbestånden kan alltså motverka övergödningseffekter i kustzonen.

En slutsats är att det är viktigt att fisk- och havsmiljöförvaltningen samverkar för att uppnå miljömålen:

– En kustplanering där man i vissa områden uttryckligen satsar på att bevara och återskapa naturvärden skulle sannolikt gynna kustmiljön som helhet, inklusive våra långsiktiga möjligheter till fiske, säger Lena Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet och huvudförfattare till artikeln som publicerats i senaste numret av Ambio.

Aborre missgynnas av övergödning

Övergödning har en stark påverkan på kustens ekosystem. En förhöjd tillgång på näringsämnen leder till en överproduktion av alger, vilket i sin tur kan förändra hela ekosystemets funktion genom att vissa arter missgynnas och andra gynnas. Abborre kan till exempel missgynnas av övergödning, medan karpfiskar som mört gynnas. På samma sätt kan fiske ha en stor påverkan, framför allt på rovfiskar som abborre och gädda, som är populära och viktiga arter för framför allt fritidsfisket längs Östersjökusten.

I en fältstudie har forskarna studerat fisksamhällets sammansättning i områden som är olika mycket påverkade av övergödning. Dessa har sedan jämförts med ett fiskefritt område, där varken yrkesfiske eller fritidsfiske är tillåtet.

Men gynnas i fiskefria områden

Studien visar att artsammansättningen varierar beroende på graden av övergödning. Bland annat var mängden karpfiskar större i de övergödda områdena, där siktdjupet var lägre. Mängden och storleken på abborre var flerfaldigt större i det fiskefria området. Det fiskefria området avvek också genom att mängden karpfiskar var lägre där än i andra områden med samma grad av övergödning. Resultaten tyder på att den relativt större mängden rovfisk har minskat bestånden av karpfiskar genom predation.

– Goda rovfiskbestånd kan innebära att ekosystemen blir mer motståndskraftiga mot effekter av övergödning i Östersjön. Man pratar ofta om behoven att begränsa övergödningen för att återskapa ekosystemtjänster, men det är minst lika relevant att beakta ekosystemets inneboende möjligheter att arbeta för miljömålen, säger Lena Bergström.

Fiskefria områden är ovanliga i Sverige, men de få som finns kan inte bara hjälpa fisken utan även öka förståelsen för hur våra kustområden reagerar på olika typer av miljöpåverkan. Den här studien baserar sig på data från ett område som har varit fiskefritt länge, för att kunna visa på så etablerade resultat som möjligt.

– Men det finns andra studier som visar att ett ekosystem snabbt svarar på ett minskat fisketryck. En tydlig slutsats är att förekomsten av stora fiskar i våra kustvatten idag är långt under de nivåer de skulle kunna ligga på, säger Lena Bergström.

Artikel:

Relative impacts of fishing and eutrophication on coastal fish assessed by comparing a no-take area with an environmental gradient

Kontakt:

Lena Bergström, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, lena.bergstrom@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera