Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En åldrande befolkning innebär ingen kris. Tvärtom kan det leda till att befolkningsökningen stannar av i tättbefolkade länder. Och det är bra för ekosystemen, visar en rapport från miljöforskare.

Rapporten återger studier som gjorts i länder där en relativt stor och ökande andel av befolkningen  är över 65 år. Rapportens författare drar slutsatsen att nuvarande överrepresentation av äldre i befolkningen i dessa länder naturligt kan och bör försvinna i framtiden.

Fortsatt folkökning ekologiskt omöjlig

– I media beskrivs ofta en åldrande befolkning som ett problem eller som en kris. Men alternativet, ständigt fortsatt folkökning, är inte ekologiskt möjligt på sikt, säger Frank Götmark vid Göteborgs universitet, en av tre författare till rapporten.

De bedömer att åldrande befolkningar på sikt öppnar för minskad befolkning i en rad  tättbefolkade rika länder som idag har stora ekologiska fotavtryck. Befolkningsminskningen kan då minska resursförbrukningen, enligt författarna.

Ökande födelsetal och invandring påverkar i mycket liten omfattning fenomenet åldrande befolkning, utan ger istället främst folkökning. Global överbefolkning leder till allvarliga problem och bidrar till hög och ohållbar konsumtion, enligt rapporten.

Kan leda till fördubblad matproduktion

– Den leder också till allvarliga konflikter, överutnyttjande av sötvatten och jordar, och att naturliga miljöer och arter försvinner, folkökningen kan kräva nästan fördubblad matproduktion till år 2100,  under en period med klimatförändringar, säger Frank Götmark.

Forskarna har granskat FN:s befolkningsrapport från 2017 och funnit att cirka fjorton procent av världens länder har minskande befolkningar. Exempel på sådana länder är Japan, Spanien, Italien, Estland och Tjeckien.

– Om FN:s prognos för framtiden stämmer skulle den innebära att 32 procent av världens länder har minskande befolkning 2050.

– Studierna visar att en åldrande och minskande befolkning ger mindre tryck på många ekosystem, som både människor och andra arter utnyttjar. Det skulle till exempel innebära lägre uttag i redan hårt utnyttjade fiskbestånd och lägre utsläpp av växthusgaser i länderna ifråga, säger Frank Götmark.

Många andra fördelar med äldre befolkning

Åldrande och minskande befolkningar har också många sociala fördelar, framhåller Frank Götmark.

– Den japanske ekonomen Akhiko Matsutani och andra forskare har påpekat att ett minskat utbud av arbetskraft kan innebära ökande löner för befintliga arbetare, vilket i sin tur kan öka välståndet per capita. Mindre befolkning innebär också mindre trängsel i urbana och andra miljöer. Den israeliska miljöforskaren Alon Tal framhåller fördelar som kortare pendeltider och köer, minskad stress, fler grönytor och högre livskvalité.

En annan slutsats som dras är att det finns en starkt överdriven rädsla för de ekonomiska konsekvenserna av en åldrande befolkning.

– Vi finner inget stöd för den vanliga uppfattningen att en åldrande befolkning skulle medföra att det saknas arbetskraft. Kostnader för hälsovård för äldre ökar temporärt i länder med åldrande befolkning. Men det omvända, alltfler barn och yngre, och mer infrastruktur och byggnader, ger på samma sätt kostnader för samhället.

− Pensionssystem justeras nu i allt fler länder och bör då utformas på ett rättvist sätt. Vi måste inse att fortsatt folkökning är ett globalt hot. Åldrande befolkning och alltfler äldre, ett tecken på fina medicinska framsteg, är samtidigt miljömässigt positivt, säger Frank Götmark.

Rapporten:

Aging Human Populations: Good for Us good for the Earth är publicerad i Trends in Ecology and Evolution.

Kontakt:

Frank Götmark, professor  vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet,  mobil: 070-2309315, e-post: frank.gotmark@gu.se

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera