Artikel från Mittuniversitetet
23 mars 2015

​​Inhyrning av personal relateras med lägre nivåer av tillit

Inhyrd personal skiljer sig från traditionellt anställd personal när det gäller generell tillit till andra människor i samhället och tillit till de kollegor som de arbetar tillsammans med. Inhyrd personal rapporterar mindre sannolikt stark tillit. Det visar en ny avhandling om personalinhyrning.

Under 1980-talet började det på olika sätt att talas om ett nytt arbetsliv karakteriserat av organisationers ökade behov av flexibilitet. Det har senare bland annat beskrivits som en ökad omfattning av så kallade gränslösa anställningar. Även om sådana beskrivningar kan vara överdrivna passar de förhållandevis bra för att beskriva personal som hyrs in från bemannings- eller konsultföretag.

Managementlitteratur har konstaterat att personal som inte tillhör den organisation där de arbetar blir svårare att reglera och kontrollera för arbetsgivare. Forskningen har identifierat problemen och har föreslagit att tillit på olika sätt ska användas som en kontrollmekanism. Detta eftersom det antas att människor som har tillit till varandra har lättare att samarbeta.

I avhandlingen Delad tillit: Studier av personalinhyrning ifrågasätts den idén. Här studeras vilka förutsättningar inhyrd personal har att utveckla tillit. I analyserna jämförs inhyrd personal med traditionellt direktanställd personal. Särskilt fokuseras betydelsen av kompetensutveckling och social integrering i kundorganisationer för utveckling av tillit.

– Resultaten visar att inhyrd personal särskiljer sig från traditionell direktanställd personal avseende generell tillit till andra människor i samhället och tillit till de kollegor som de arbetar tillsammans med. I båda fallen visar resultaten hur inhyrd personal mindre sannolikt rapporterar stark tillit. Resultaten visar även ett negativt samband mellan tillit till kundorganisationer och upplevelsen av att ofrivilligt arbeta som inhyrd personal. Effekten mildras av tillgång till kompetensutveckling i arbetet, säger Sven Svensson, doktorand.

Samtidigt konstateras att den inhyrda personal som studerats tycks uppfatta sig som relativt välbekant med det sociala sammanhanget i kundorganisationerna.

– Det går inte att konstatera att den inhyrda personal som studerats uppfattar sig som mera isolerad från det sociala sammanhanget i kundorganisationer än vad den traditionellt direktanställda personalen gör. Det går inte heller att konstatera att den inhyrda personalen generellt uppfattar sämre möjligheter till kompetensutveckling i arbetet, säger Sven Svensson.

Avhandlingens resultat ger indikationer om att personalinhyrning kan vara en form av arbetsorganisering som ger ogynnsamma förutsättningar för tillit.

Avhandlingens analyser bygger på statistiska analyser av enkätundersökningar genomförda som tvärsnittsstudier i fyra organisationer som hyr in personal.

Avhandlingen försvarades vid Mittuniversitetet Campus Östersund 20 mars. Här hittar du hela avhandlingen: Delad tillit: Studier av personalinhyrning.

Kontaktinformation
Sven Svensson, doktorand, 070-279 22 06, e-post: sven.svensson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera