Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2014

Mödravården bör göra mer för att upptäcka våld mot gravida

Barn som föds i familjer med våldsproblematik riskerar negativa hälsokonsekvenser både på kort och lång sikt. Mödravården bör därför bli bättre på att uppmärksamma gravida kvinnor som är utsatta för våld i relationen. Även män som utövar våld efterfrågar hjälp och stöd. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin som intervjuat nära 20 män och kvinnor om våld under graviditeten.

Tidigare studier har visat att omkring var femte gravid kvinna i Sverige är utsatt för våld i hemmet. Ändå är kunskapen om våld mot gravida och vilket stöd de efterfrågar och behöver mycket bristfällig.

Doktoranden Kristin Håland vid Sahlgrenska akademin har i sin avhandling djupintervjuat sju norska kvinnor som varit utsatta för våld av sin partner under gravidteten, samt tio norska män som utövat våld mot sin gravida partner.

Studien visar att våldet upptar en mycket stor del av de utsatta kvinnornas liv, vilket leder till många svåra val och stor ambivalens.

– Till exempel blir kvinnans egen moder ofta den viktigaste stödpersonen, även om hon tidigare i livet varit bristande i sin omsorg, säger doktoranden Kristin Håland vid Sahlgrenska akademin.

Intervjuerna visar att både kvinnor och män upplever det svårt att berätta om sin situation för andra, eftersom de känner sig otillräckliga och är skamfyllda.

– Kvinnorna vill inte bli betraktade som offer, eftersom de upplever att det gör dem passiva och kraftlösa i strävan att förändra sin våldsutsatta situation, säger Kristin Håland.

Männen som intervjuats uppger att de inte vill upprepa sina fäders våldsbeteende och att de vill lära sig bli bra pappor, men att de saknar goda förebilder. Männen vill enligt intervjusvaren inte ses som enbart en våldsman, utan som en person som också har bra sidor och goda egenskaper.

Medan kvinnorna trots våldet ofta ansåg sig mogna för att skaffa barn upplevde flera av männen graviditeten som en chock.

– Men mina studier visar att barnet kan bli en motivationsfaktor för männen när det gäller att söka hjälp för sitt våldsbeteende. Flera män beskriver en tydlig vilja att förändras till det bättre efter det att barnet fötts, säger Kristin Håland.

Syftet med att intervjua män som själva utövat våld mot sin partner har varit att identifiera vilken hjälp de tycker sig behöva för att förändra sitt beteende. Resultaten visar enligt Krsitin Håland att många män efterfrågar hjälp för att bli bättre fäder

I Norge genomfördes i mitten av 2000-talet ett försök där barnmorskor i mödrahälsovården frågar alla gravida om eventuella erfarenheter av våld. Som ett resultat tar Helsedirektoratet nu fram nya riktlinjer för havandeskapsvården där gravida rutinmässigt ska tillfrågas om våld i relationen.

Kristin Hålands avhandling drar slutsatsen att denna modell också skulle kunna användas i Sverige, där mödravården bör bli bättre på att uppmärksamma gravida kvinnor som är utsatta för våld i relationen.

– Det skulle bidra till att stärka barnets hälsa och livskvalitet, även om det krävs mer forskning för att utveckla metoder om hur frågan lämpligast bör ställas, säger Kristin Håland.

Avhandlingen Violence against women in the childbearing period. Women’s and men’s experiences försvaras vid en disputation den 2 maj.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera