Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2013

Lesbiska föräldrar mer nöjda och mindre stressade

Lesbiska par som bildar familj genom assisterad befruktning med donerade spermier är nöjdare med sin relation och uppvisar mindre föräldrastress än heterosexuella par som genomgått IVF-behandling. Det visar en avhandling från Uppsala universitet.

I avhandlingen “Same, same but different, Lesbian couples undergoing sperm donation” studeras och jämförs kvaliteten i parrelationen, psykisk hälsa och föräldrastress hos lesbiska och heterosexuella par som genomgår assisterad befruktning. Studien har genomförts vid starten av behandling med assisterad befruktning och efter avslutad behandling cirka 3 år senare.

– Man vet sedan tidigare att tiden från att man planerar att skaffa barn fram till det första året efter barnets födelse är en särskilt skör tid. Att genomgå assisterad befruktning kan göra denna tid extra utsatt. Lesbiska par är dessutom en ny grupp av patienter och föräldrar i Sverige som vi hittills inte har mycket kunskap om, säger Catrin Borneskog, barnmorska och doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet.

Studien visar att de lesbiska paren är nöjda med sina relationer. De har en god psykisk hälsa och rapporterar låg föräldrastress. Kvaliteten på deras relationer är också högre jämfört med de heterosexuella IVF-paren.

– Dessa fynd är särskilt viktiga då assisterad befruktning till samkönade par i många länder inte är tillåten eller tillgänglig för lesbiska par, säger Catrin Borneskog.

Tillfredställelsen med parrelationen minskar dock hos båda grupperna när man jämför den första mätningen med mätningen efter avslutad behandling.

När föräldrastress hos lesbiska jämförs med heterosexuella som genomgått IVF-behandling och en grupp med spontant gravida föräldrar, visar de lesbiska paren de lägsta nivåerna av föräldrastress jämfört med de andra grupperna. Resultaten visar också att mammor upplevde mer föräldrastress på skalan ”rollbegränsning” än vad medmammor och pappor gjorde. En utökad analys visar ett tydligt samband mellan hög nöjdhet med parrelationen och låg föräldrastress.

Avhandlingen ingår i den svenska nationella multicenterstudien om köncellsdonation.  Studien är en psykosocial långtidsuppföljning av IVF-behandling och ägg- och spermiedonation i Sverige där både donatorer och mottagarpar ingår. Från början ingick 165 lesbiska par och 151 heterosexuella par och i den avslutande studien ingick även par med en spontangraviditet. Data insamlades via enkäter.

Disputationen äger rum den 13 december.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera