Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2011

Triad-skogsbruk bra för biologisk mångfald

I Sverige försöker man kombinera naturhänsyn med högproduktivt skogsbruk på större delen av skogsarealen. Ett intressant alternativ till ”den svenska modellen” är triad-skogsbruk, som har prövats på vissa håll i Nordamerika. Det innebär att skogslandskapet delas in i tre skötseltyper: skog för intensiv fiberproduktion, skog med naturanpassat skogsbruk och skog som lämnas obrukad.

Det är tekniskt möjligt att kraftigt öka skogsproduktionen i många svenska skogar genom kvävegödsling, användning av främmande trädslag eller framtagna kloner av gran, samt intensiva skötselmetoder. Sådana intensivodlade skogar ger hög fiberproduktion, men det sker på bekostnad av biologisk mångfald.

En teoretisk studie som har utförts inom forskningsprogrammet Future Forests visar att det genom triad-skogsbruk är möjligt att öka såväl skogsproduktionen som den långsiktiga överlevnaden för känsliga skogsarter, framför allt för arter med begränsad spridningskapacitet eller som föredrar slutna skogar. Som studieorganismer användes insekter som är beroende av död ved.
Införandet av mer intensivskogsbruk kan – om det kombineras med kompensationsåtgärder i form av naturhänsyn och skogsskydd på annat håll – leda till bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden jämfört med dagens svenska modell. Det beror på att många arter behöver en viss mängd lämplig livsmiljö, och blir denna livsmiljö alltför utspridd finns risken att det inte blir tillräckligt mycket någonstans.

Slutsatsen från studien är att det inte är effektivt att försöka åstadkomma både ökad produktion och naturvård inom varje enskilt skogsbestånd. Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biodiversity & Conservation.

Fotnot:
Den senaste tiden har medierna rapporterat om att Sverige tillhör de länder som tar minst naturhänsyn vid skogsavverkningar. Rapporteringen bygger på en ännu opublicerad studie av professor Lena Gustafsson vid SLU. Den här refererade studien av Ranius och Roberge skulle kunna vara en del av lösningen på problemet eftersom Triad-skogsbruk kan leda till att det i delar av landskapet blir tillräckligt med naturhänsyn för fler arter. 

Kontakt:
Forskare Thomas Ranius, institutionen för ekologi, SLU Uppsala, tel 018-67 23 34,
Forskarassistent Jean-Michel Roberge, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå, tel 090-786 83 59, 070-587 83 59 
SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera