Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 april 2011

Störd kalkomsättning ger ökad risk för havandeskapsförgiftning

I västvärlden är havandeskapsförgiftning den vanligaste orsaken till graviditetsrelaterad dödlighet för både mor och barn. I sin avhandling visar Hella Hultin att risken för att drabbas av havandeskapsförgiftning var mer än tiofaldigad hos kvinnor som tidigare opererats för bisköldkörtelsjukdom.

Havandeskapsförgiftning (pre-eklampsi) drabbar 3-5 procent av alla gravida och innebär också en risk för fostret. Definitionen av pre-eklampsi är utveckling av högt blodtryck och äggvita i urinen under graviditeten. Trots decennier av forskning har någon enskild orsak till pre-eklampsi inte kunnat fastställas. Inget effektivt läkemedel finns att erbjuda och fortfarande är förlossning det enda botemedlet.

Övervikt är en oberoende riskfaktor för pre-eklampsi. Både övervikt och pre-eklampsi, var för sig eller tillsammans, medför ökad sjuklighet och dödlighet för de drabbade. Pre-eklampsi är en sjukdom som drabbar alla organsystem i kroppen, och som oftast försämras under graviditetens förlopp. Den kan vara allt från mycket mild till livshotande.

Det är känt att rubbningar i kalkbalansen, inklusive låg vitamin D-nivå hos modern, utgör del av sjukdomsbilden. Flera stora studier har genomförts där man givit kalciumtabletter till gravida i förebyggande syfte, men resultaten har varit motsägelsefulla.  Trots det kan man fastslå att kalciumtillskott kan skydda mot pre-eklampsi, om modern före graviditeten haft låg kalciumnivå. I avhandlingen har Hella Hultin studerat den förändrade kalkbalansen hos överviktiga och gravida med pre-eklampsi.

– Resultaten från dessa studier stärker misstanken om ett samband mellan en störd kalkomsättning och utveckling av pre-eklampsi, säger Hella Hultin.

I en studie analyserades, med hjälp av register, sambandet mellan antalet genomgångna graviditeter och senare utveckling av bisköldkörtelöverfunktion (primär hyperparathyreoidism, pHPT), ett tillstånd som leder till för höga kalknivåer i blodet. PHPT leder i sin tur till ökad risk för till exempel hjärt-kärlsjukdomar, njursten och benskörhet. Kvinnor som opererats på grund av pHPT jämfördes med data från Svenska födelseregistret där alla förlossningar i Sverige registrerats sedan 1943. Det visade sig att risken för pHPT ökade ju fler barn man fött, och att vid fler än tre graviditeter fanns en tydligt ökad risk att senare i livet utveckla pHPT.

I en annan studie analyserades sambandet mellan pHPT och senare utveckling av pre-eklampsi. Registerdata från samtliga förlossningar i Sverige mellan 1973 och 1997 studerades. Av de kvinnor som opererats på grund av pHPT utvecklade 13 procent pre-eklampsi, jämfört med bara 2 procent i normalgruppen. När man tog hänsyn till kvinnans ålder, antal barn samt barnets kön visade sig risken för pre-eklampsi vara mer än tiodubblad för kvinnor med tidigare pHPT. Detta gällde om pHPT sjukdomen var behandlad mer än fem år före förlossningen. Om kvinnan behandlats för pHPT 2-5 år före förlossningen var risken för pre-eklampsi nästan sjufaldigad.

Avhandlingen försvaras den 8 april vid Uppsala universitet.

Avhandlingen kan laddas ner från universitetets hemsida.

För mer information, kontakta Hella Hultin, tel: 018-6114403, e-post: hella.hultin@surgsci.uu.se

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera