Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2009

Flyttfåglar trivs i ekologiska odlingar

Ekologiska odlingar är ofta bättre rastplatser för flyttfåglar än konventionellt odlade marker. Men inte alltid. Det visar en aktuell forskningsstudie från Lunds universitet. Undersökningen har fokuserat på det skånska jordbrukslandskapet.

Varje höst vistas 15 miljoner flyttfåglar i det skånska jordbrukslandskapet. Det framgår av de beräkningar som Juliana Dänhardt har gjort i sin doktorsavhandling vid ekologiska institutionen i Lund. Sammanlagt rör det sig om 72 olika fågelarter.

Flyttfåglarna stannar varierande länge i Skåne på sin resa söderut till varmare övervintringsställen. Viktigast för dem är att hitta föda för att fylla på energiförrådet inför den fortsatta flygningen. Flyttfåglarnas rastplatser har följaktligen stor betydelse för fåglarnas överlevnad. Bra rastplatser med gott om föda gör att flyttningen tar kortare tid totalt sett.

Juliana Dänhardt har undersökt det moderna jordbrukslandskapets betydelse som rastplats för flyttfåglarna. Jordbrukslandskapet har förändrats kraftigt under det senaste århundradet. Dagens intensivt odlade landskap innebär exempelvis en förändrad sammansättning av grödor, stor mängd bekämpningsmedel samt färre häckar, stengärden och skogsdungar. Dänhardt har i sin undersökning därför jämfört ekologiska gårdar med konventionella gårdar, både i sydvästra Skånes slättbygd och i skogsbygder i nordvästra Skåne.

Resultaten visar att ett större antal flyttfågelarter trivs på de ekologiskt odlade markerna. Det gäller främst insektsätande fåglar, men även i viss mån fröätare. Men Dänhardt konstaterar också att olika arter har olika krav på den miljö som de vistas i. Faktorer som gynnar en art behöver inte nödvändigtvis gynna andra arter. Exempelvis visar resultatet i undersökningen att ljungpiparen trivs väldigt fint i det storskaliga, moderna jordbrukslandskapet.

Slutsatsen är att det krävs variation inom jordbrukslandskapet, både på gårdsnivå och på landskapsnivå, för att artrikedomen ska ha möjlighet att vara så stor som möjligt.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Juliana Dänhardt, tel 046 – 222 37 95 eller Juliana.Danhardt@zooekol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera