Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2009

Rikare upplevelse på slätten

Den biologiska mångfalden verkar inte gynnas nämnvärt av nuvarande gräsbevuxna grönstråk på skånska slätten.

Stadsbor behöver komma ut i naturen, även i renodlade slättbygder, där det annars är svårt att undvika de asfalterade vägarna.

På senare år har därför några skånska kommuner betalat markägare för att de ska skapa så kallade ”beträdor”. Dessa består av en vallinsådd remsa längs åkerkanterna, där det är möjligt att vandra eller rida. För en rikare upplevelse på dessa grönstråk är det bra med olika långa rundor och speciella mål, t.ex. en gravhög eller en pilvall.

Beträdorna ska helst också hysa en mångfald av insekter och växter, och gärna fungera som korridorer i vilka vissa djur förflyttar sig. Med ett rikt växt- och djurliv ökar också upplevelsen för flanören.

Preliminära resultat från ett projekt vid SLU i Alnarp visar emellertid att den biologiska mångfalden inte verkar gynnas nämnvärt av nuvarande gräsbevuxna grönstråk. Forskarna har inventerat olika beträdor i Staffanstorp, Lund och Alnarp.

De arter man hittade av fjärilar, humlor och växter var ofta inte så sällsynta. Artrikedomen var dock bättre där gräset inte klipptes så ofta.

Man kan förbättra förutsättningarna för biodiversitet i beträdorna genom att så in ängsfröblandningar och plantera träd och buskage. Man kan också ordna för parallella användningar, t.ex. att man rider till vänster, promenerar till höger och har lite högre vegetation i mitten.

Mer data kring besökstryck, användning och vegetationsutbredning kommer att samlas in, och designförslag och generella riktlinjer för beträdor kommer att utarbetas.

Kontaktinformation
Mats.Gyllin@ltj.slu.se, 040-41 55 37, Multifunktionella beträdor som ett instrument för strategisk landskapsplanering – förslag till design och implementering i det tätortsnära landskapet, http://www-greenways.slu.se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera