Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2008

Hur demokratisk är hanteringen av det svenska kärnavfallet?

I Sverige är det kärnkraftsindustrin som genom sitt bolag Svensk kärnbränslehantering AB ansvarar för omhändertagandet av kärnavfallet.- Kärnavfallspolitiken kan beskrivas som ”demokrati på delegation”, säger Hanna Sofia Johansson i en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Stödet för kärnkraften ökar men nyttjandet av kärnkraften innebär inte bara fördelar i form av billig energi – utan även problem i form av radioaktivt avfall. Detta avfall behöver på grund av sin radioaktivitet tas om hand på ett säkert sätt då det är farligt för människor, djur och natur i cirka 100 000 år.

– Delegeringen till ett företag, SKB, har påverkat kommunernas, opinionsgruppernas och den intresserade allmänhetens möjligheter till inflytande över kärnavfallsfrågan, säger Hanna Sofia Johansson som disputerar vid Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier.

I avhandlingen studeras Svensk Kärnbränslehanterings lokaliseringsstudier i Nyköping och Tierp, företagets samråd med natur- och miljöorganisationer samt studieresor för boende i Oskarshamn och Östhammar till kärntekniska anläggningar.

– I och med att den största delen av beredningsarbetet utförs av ett företag och inte av parlamentariska aktörer är det en intressant demokratisk fråga att studera dels hur SKB utformar sitt arbete, dels vilka möjligheter kommuner, opinionsgrupper och intresserad allmänhet har att påverka omhändertagandet av kärnavfallet, säger Hanna Sofia Johansson.

Avhandlingen visar att delegeringen av det politiska beredningsarbetet med kärnavfallsfrågan till SKB har inneburit att en majoritet av rikspolitikerna visar ett litet intresse för frågan – samtidigt som det är regeringen som fattar det avgörande beslutet om hur avfallet ska tas om hand. Intresset har även varit lågt hos en majoritet av lokalpolitikerna och bland allmänheten i Nyköping och Tierp.

Desto större intresse visas av olika opinionsgrupper. Utöver SKB, tillsynsmyndigheter, berörda kommuner och intresseorganisationer involveras olika slags experter såsom ingenjörer och geologer i beredningsarbetet.

Det innebär att företaget (SKB) och experterna får stort inflytande över beredningsarbetet medan de valda politikerna, varav många är lekmän, har den avgörande makten vid beslutsfattandet.

– Kärnavfallsdemokratin kännetecknas dels av diskussion mellan olika icke-parlamentariska aktörer under beredningsfasen, dels av representativ demokrati i samband med beslutsfattandet.

– Kärnavfallspolitiken kan därför benämnas ”demokrati på delegation”, säger Hanna Sofia Johansson.

Avhandlingens titel: Demokrati på delegation. Lokaliseringen av det svenska kärnavfallet.

E-länk: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/18689

Fakultetsopponent: Docent Johan Hedrén, Linköpings universitet

Tid och plats för disputation: Fredagen den 12 december 2008, kl. 13, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Hanna Sofia Johansson, tel 070-759 57 56 (mobil)
e-post: hannasofia.johansson@sts.gu.se
Avhandlingen kan beställas hos Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, kerstin.thonfors@sts.gu.se för 150 kr plus moms och porto.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera