Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2008

Varför vet vi det vi vet om de första människorna i Bohuslän?

En av utgångspunkterna för sin avhandling har Oscar Ortman tagit i arkeologen Åke Fredsjö som var verksam i Göteborg och Uddevalla mellan 1934 och 1978. Men inte bara Fredsjös egen forskning om Västsveriges äldsta stenålder har haft betydelse utan även senare arkeologers berättelser om hans forskning har spelat en viktig roll. Följden av detta blev att det är dessa berättelser om Fredsjö och inte Fredsjös levnadsöde i sig som framstått som viktigast att utforska.

I sin avhandling “Studier i Västsveriges äldre stenålder” från 1953, presenterade Fredsjö en ny västsvensk tidsbestämning av redskapen från äldsta stenålder. En tidsbestämning som avvek från den som arkeologer i Skåne och Danmark arbetade efter. Detta ledde till en vetenskaplig konflikt mellan västsvenska och sydskandinaviska arkeologer. Konflikten om tidsbestämningen av redskapen varade ända fram till mitten av 1990-talet och kom att prägla västsvenska stenåldersarkeologers forskning.

Men förutom att diskutera 1900-talets forskning om den äldsta stenåldern i Bohuslän, blev det också viktigt för Oscar Ortman att fundera kring hur man går till väga när man beskriver ett levnadsöde, när man skriver en biografi.
– Intervjusituationen är den del av avhandlingsarbetet som kommit att få den största rollen för mitt arbete, säger Oscar Ortman. Avhandlingens största utmaning har varit att fundera kring hur man kan läsa det oskrivna i relation till det skrivna, och det osagda i relation till det sagda. Följden av detta är att det är texterna och berättelserna om Fredsjö och inte Fredsjös levnadsöde som är viktigast att utforska.

Utifrån de intervjuer som Ortman har genomfört med sina äldre kollegor och genom läsningen av äldre arkeologisk litteratur om den äldsta stenåldern i Bohuslän skapar avhandlingsförfattaren en bild av Fredsjös liv och Västsveriges äldsta stenålder. Detta är en bild som under avhandlingens gång förändras allt eftersom nya lager av information läggs till.

Genom just dessa återkommande upprepningar – gentagelser – skapar han sin avhandling. På samma sätt är dessa viktiga även för hans informanter, man återkommer hela tiden till en berättelse om hur Fredsjö och de västsvenska stenåldersforskarna möttes av misstänksamhet. I gentagelsen läggs nya källor och nya aspekter till redan tidigare berättade berättelser. På samma sätt återkommer Ortman till några “scener” om Västsveriges äldsta stenålder med nya infallsvinklar för varje gång.

– Varje lager av text som tillförs avhandlingen ingår i den gentagelse som förvandlar min avhandling från en biografi till en mytografi. Samtidigt som texten genomgår en förändring så finns de biografiska ansatserna kvar i texten. Just analysen av upprepningens betydelse för varför vi vet det vi vet om de första människorna i Bohuslän, ser jag som ett av det viktigaste resultatet i min avhandling, avslutar Oscar Ortman.

Avhandlingens titel: Se dösen och dö sen. Gentagelser av Åke Fredsjö och Västsvenskt Mesolitikum.
Disputationen äger rum lördagen den 15 november 2008 kl. 13
Plats: Sal T 219, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Opponent: Fil. dr Kerstin Cassel, Södertörn
Avhandlingen kostar 150 kr och kan beställas från institutionen för arkeologi och antikens kultur: paula.warne@archaeology.gu.se

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Oscar Ortman, mobiltel 0706-233 453,
e-post: oscar.ortman@vgregion.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Tel. 031-786 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera