Tema

Sämre hälsa än väntat hos personer med funktionsnedsättning

Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Men en stor del av ohälsan är möjlig att påverka. Det redovisar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag.

En stor grupp människor i samhället har olika typer av funktionsnedsättningar som påverkar deras liv. Gränsen mellan vem som har en funktionsnedsättning och inte kan variera beroende på definition. Men de avgränsningar som görs i Folkhälsoinstitutets senaste nationella folkhälsoenkät visar att cirka en femtedel av befolkningen i åldern 16 – 84 år eller närmare 1,5 miljoner har någon form av funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om psykiska funktionsnedsättningar, rörelsehinder och nedsatt syn samt hörsel.

I många fall finns ett självklart samband mellan en funktionsnedsättning och dålig hälsa. Men bilden som träder fram är att gruppens ohälsa är vanligare än den skulle behöva vara. Nästan genomgående var ohälsan störst bland personer med rörelsehinder.

Kartläggningen visar att personer med funktionsnedsättning oftare har en kort utbildning och sämre ekonomisk situation än andra. Det är också betydligt färre som yrkesarbetar. Utifrån de grunderna finns också förklaringar till stora delar av ohälsan. Brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet, det vill säga funktionshindrande processer eller faktorer som sätter ner livskvaliteten.

Risken för dålig hälsa minskar med runt en tredjedel när kontroll görs för ålder, utbildningsnivå, saknar kontantmarginal, stillasittande fritid, kraftig övervikt och socialt deltagande. Det betyder att det är möjligt att förbättra hälsan i gruppen.

– Öka det sociala deltagandet, minska kraftig övervikt, öka den fysiska aktiviteten, förbättra de ekonomiska förutsättningarna och minska diskrimineringen, det är vägar för att förbättra hälsan bland personer med funktionsnedsättning, säger Ylva Arnhof som lett regeringsuppdraget.

Folkhälsoarbetet måste på ett tydligare sätt än hittills omfatta personer med funktionsnedsättning och fokusera på funktionshindrande bestämningsfaktorer.

För mer information: Hela rapporten ”Onödig ohälsa” finns på www.fhi.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Ylva Arnhof, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 070-483 35 07, e-post: ylva.arnhof@fhi.se
Magnus Wimmercranz, utredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 61, e-post: magnus.wimmercranz@fhi.se

Sämre hälsa än väntat hos personer med funktionsnedsättning

 lästid ~ 2 min